Statens vegvesen deltar også i internasjonalt samarbeid om vinterforskning.

NVF

Nordisk veiforum er et samarbeidsorgan for fagfolk i de nordiske landene. Formålet er å fremme utvikling innen vei- og trafikksektoren i Norden. NVF-utvalg Drift og vedlikehold har jobbet mye med å utveksle erfaringer med drift og vedlikehold i Norden, deriblant vinterdrift.

Som en del av NVF-arbeidet er det etablert en nordisk gruppe for vintertjenester sammensatt av representanter fra de sentrale veiadministrasjonene i Danmark, Sverige, Finland, Færøyene, Island og Norge. Gruppen utgir statusrapporter hvert eller hvert andre år. Rapportene gir oversikt over vinterprosjekter i de nordiske landene samt oversikt over ressursforbruk (kostnader, salt, sand). 

NordFoU

NordFou er et nordisk samarbeidsorgan for veimyndighetene som har ansvaret for å initiere, finansiere og gjennomføre felles nordiske forskningsprosjekter. 

Organisasjonen har som mål å utvikle FoU i forhold til innovasjon, synergi og utvikling av nordiske FoU-miljøer til fordel for de nordiske vei-og trafikksystemer.

Følgende vinterprosjekter er gjennomført i løpet av de siste årene:

  • Rostmos (Road State Monitoring System): utvikling av systemer for måling av veiforhold
  • EPAS (External influences spray patterns): undersøker hvordan vind og spredehastighet påvirker spredebilde av salt
  • MORS (Modelling Residual Salt): utvikling av modeller for utvikling av restsalt på veien
  • StanSalt: standardisering av testmetoder for saltspredere mht. krav til nøyaktighet

Piarc

Piarc er en verdensomspennede organisasjon som samler og formidler kunnskap om vei- og trafikkforhold. Den har en egen komité for vinterdrift som samler aktuell erfaring og kompetanse og arrangerer vinterkonferanser hvert 4. år. Den XXVI International Winter Road Congress skulle holdes i Calgary/Canada i februar 2022, men ble arrangert som en digital konferanse på grunn av koronasituasjonen. Neste vinterkongress holdes i Chambery/Frankrike i 2026.

Clear Roads

Clear Roads er et faglig nettverk for vinterdrift i USA med 36 deltakende stater.

Hovedaktiviteter for nettverket er å

  • utveksle erfaringer med vinterdrift
  • evaluere materialer, utstyr og metoder
  • utvikle spesifikasjoner og anbefalinger
  • studere ny teknologi, metoder og verktøy for bedre effektivitet, sikkerhet og miljø
  • formidle kunnskapen fra forskningen

Clear Roads holder møter to ganger per år for å diskutere nye prosjekter og presentere resultater fra pågående prosjekter. Norge er invitert til å delta i møtene for å utveksle erfaringer og kunnskap om vinterdrift.

Informasjon om Clear Roads finnes på clearroads.org