Regjeringens budsjettforslag gir rom for at Statens vegvesen starter opp tre tunnelprosjekter som er viktige for sikkerhet og framkommelighet.

Dette er prosjektene regjeringen vil gi oppstart:

Det settes av midler til forbedrede arbeider på fellesprosjektet Arna – Stanghelle (E16).

I tillegg til prosjektene gir budsjettet rom for en satsning på 100 millioner kroner til utvikling og forvaltning av IT-systemer. Dette gir en satsning på Nasjonal veidatabank, som skal være navet i fremtidens digitale veinett.

Vegvesenet skal videreutvikle nasjonal veitrafikkstyring og piloterer en løsning for innsamling og distribusjon av sanntidsdata fra trafikkhendelser, friksjonsmåling og arbeidsvarsling. Det arbeides for at aktørene kan dele data, og slik kan trafikantene få informasjon om brøytet vei eller glatt kjørebane.

Statens vegvesen skal videreutvikle systemer som retter seg mot forebyggende skredkontroll og forutsigbarhet på fjelloverganger.

Det er dekning i budsjettet til byvekstavtalen som er fremforhandlet med Tromsø, og til nye byvekstavtaler for Kristiansandsregionen og Nedre Glomma, ifølge budsjettet.

Illustrasjonsfoto: Bård Asle Nordbø