Andelen reiser med bil gikk noe ned og andelen reiser med kollektivtransport, sykkel og gange noe opp i 2022 sammenlignet med året før.

Fotgjengere på fortau.
På to av fem fritidsreiser i 2022 brukte folk beina som fremkomstmiddel. Foto: Knut Opeide

Det viser Nasjonalt mobilitetsregnskap 2022.

– Dette tyder på at vi er mer tilbake til normalen etter restriksjonene under Covid-19-utbruddet, sier sjefingeniør Zsuzsanna Olofsson i Statens vegvesen.
– Andel reiser med bil var faktisk lavere i 2022 enn i 2019, altså før pandemien. Og andel sykkelreiser var i 2022 på samme nivå som før pandemien.
– Nesten en tredel av alle daglige reiser var såkalt «aktiv transport», som betyr at de er gjennomført enten til fots eller på sykkel. På fritiden går folk mye. To av fem fritidsreiser – 40 prosent – ble gjennomført til fots, og uykkestallene for Europa viser at det fortsatt er trygt å gå og sykle i Norge. Rundt 75 prosent av alle gangturene og rundt 50 prosent av alle sykkelturene er kortere enn tre kilometer, som betyr at det fortsatt er viktig å legge til rette for gående og syklende – aktiv transport – nært der folk bor.

Sykling med motor er populært

Elsykkelandelen økte ytterligere i 2022, da 35 prosent av alle sykkelturer ble syklet med «hjelpemotor». I 2021 hadde elsykkelandelen gått opp til 25 prosent, fra 15 prosent i 2018. I 2022 har enda flere skaffet seg, og brukt, elsykkel. Sykkelturene blir også lenger enn før.
– Det ser ut til at elsykkelen er et godt alternativ til bil for mange som har litt lengre reisevei, mener Zsuzsanna Olofsson.

Regnskapet viser oss hvor veien går

– Dette ser lovende ut, selv om det fortsatt er mye å hente på å redusere bilkjøringen, sier Olofsson, som forklarer hvorfor vi lager mobilitetsregnskapet.
Nasjonalt mobilitetsregnskap | Statens vegvesen omfatter alt fra bilkjøring med fossilt drivstoff og elektrisitet, til sykling med og uten strøm, gåing, kollektivtransport og delemobilitet. Regnskapet er en fordypning og supplering til de nasjonale reisevaneundersøkelsene. Det er et godt verktøy for å følge med på trendene i hvordan befolkningen reiser til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter. Regnskapet baserer seg på resultatene fra ulike undersøkelser. Reisevaneundersøkelsen er selvsagt viktig, men vi henter også tall fra Helsedirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Statens vegvesens årsrapporter og Nasjonal vegdatabank, forteller sjefingeniøren.
– Selv om andel reiser med bil går ned, øker bruken av el- og hybridbiler, forteller Zsuzsanna Olofsson.
– Antall kjørte kilometer med elbil og hybrid økte med 110 prosent fra 2019 til 2022. Det er mulig at elbilene kjører flere kilometer fordi de nyeste bilene ofte kjører lenger enn eldre biler.

Elektrifisert kollektivtransport

I 2021 var 13 prosent av de nyregistrerte bybussene elektriske. I 2022 hadde denne andelen økt til hele 69 prosent.
– Her ser vi et paradigmeskifte, mener Olofsson, som også kan fortelle at mer enn halvparten av de spurte i de ulike undersøkelsene oppgir at de har et godt kollektivtilbud.
– Og hele 82 prosent svarte at de får sitteplass på buss, bane, trikk og tog. Dette vet vi har mye å si for hvor bra tilbud de reisende mener at de har.

Bærekraftig mobilitet | Statens vegvesen

Mobilitetsregnskapet presenterer nye tall fra nasjonale reisevaneundersøkelser, Statistisk sentralbyrå, Helsedirektoratet, Statens vegvesens årsrapporterNasjonal transportplan og Nasjonal vegdatabank. Dataene er analysert av Opinion AS og Transportøkonomisk institutt (TØI).