Reguleringsplanen for strekninga blei vedtatt av Kommunal- og distriktsdepartementet 1. april 2022.

Vedtatt reguleringsplan med vedtaksbrev og tilhøyrande oppsummering av merknader, dokument og rapportar (plankart, føresegner og planomtale) er tilgjengeleg her.

Vedtatt plandokument

Fagrapportar

Som grunnlag for reguleringsplanen for E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle er det utarbeidd ei rekke fagrapportar innan ulike tema.

Opptak frå folkemøte hausten 2021

Sist oppdatert: