Reguleringsplanen for strekninga blei vedtatt av Kommunal- og distriktsdepartementet 1. april 2022.

Vedteken reguleringsplan med vedtaksbrev og tilhøyrande oppsummering av merknader, dokument og rapportar (plankart, føresegner og planomtale) er tilgjengeleg her.

Vedteke plandokument

Fagrapportar

Som grunnlag for reguleringsplanen for E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle er det utarbeidd ei rekke fagrapportar innan ulike tema.

Sist oppdatert: