Det er vedtatt en kommunedelplan for strekningen Nymoen–Eggemoen. For utbyggingsstrekningen mellom Eggemoen og Olum er det vedtatt to kommunedelplaner.

Kommunedelplanen for strekningen Olum–Kleggerud ble vedtatt i mars 2011, mens strekningen Eggemoen–Kleggerud ble vedtatt i september 2012. Dokumentene finner du under: 

Kommunedelplan Nymoen–Eggemoen

Vedtatt kommunedelplan

Kommunedelplan Eggemoen–Kleggerud

Vedtatt kommunedelplan med tilhørende planbestemmelser.pdf
Planbeskrivelse med konsekvensvurdering (september 2012) (pdf)
Planbestemmelser og kommunedelplankart (september 2012) (pdf)
Beslag dyrket mark_alternativ 1 (pdf)
Beslag dyrket mark_alternativ 2 (pdf)
Beslag dyrket mark_alternativ 3 (pdf)
Jordkvalitet (pdf)
ROS-analyse (pdf)

Kommunedelplan Kleggerud–Olum

Kommunedelplan Olum-Kleggerud (vedtatt mars 2011) (pdf)
Sammendrag av høringsuttalelser til kommunedelplan (februar 2011) (pdf)
Kommunedelplan hovedrapport (10.11.2010) (pdf)
Tegningshefte arealplaner (10.11.2010) (pdf)
Temarapport kulturminner og kulturmiljø (10.11.2010) (pdf)    
Temarapport landskap (10.11.2010) (pdf)
Temarapport naturmiljø (10.11.2010) (pdf) 
Temarapport naturressurser (10.11.2010) (pdf) 
Temarapport nærmiljø og friluftsliv (10.11.2010) (pdf)
Temarapport prissatte konsekvenser (10.11.2010) (pdf) 
Temarapport støy (10.11.2010) (pdf) 
Temanotat forurenset grunn (10.11.2010) (pdf) 
Temanotat geologi (10.11.2010) (pdf) 
Temanotat geoteknikk (10.11.2010) (pdf) 
Temanotat kollektivtrafikk (10.11.2010) (pdf) 
Temanotat konsekvenser i forhold til jernbanen (10.11.2010) (pdf) 
Temanotat massebalanse og deponi (10.11.2010) (pdf) 
Temanotat ROS analyse (10.11.2010) (pdf) 
Temanotat RTM trafikk (10.11.2010) (pdf) 

Kommunedelplan - silingsrapport

 Silingsrapport (22.02.2010) (pdf)
 Silingsrapport tegninger (22.02.2010) (NB! pdf 29 MB)
 Mulighetsstudie Eggemoen (22.02.2010) (pdf)
 Mulighetsstudie tegninger (22.02.2010)  (NB! pdf 29 MB)
 Rapport fra idéseminar (11.02.2010)
Rapport fra idéseminar (18.12.2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E16 Nymoen–Olum