Ny E16 fra Nymoen i Ringerike kommune til Olum i Jevnaker kommune består av to delprosjekter: Nymoen–Eggemoen og Eggemoen–Olum.

Når strekningen er ferdig utbygd vil den være mer trafikksikker, ha bedre fremkommelighet og vil gi en mer forutsigbar reisetid. Ny veg vil også redusere miljøulemper og bedre bokvalitet ved å fjerne gjennomgangstrafikken fra byområder, samt gi mindre utslipp fra vegtrafikken grunnet bedre vegutforming med mindre stigning. 

E16 strekker seg fra Bergen på vestkysten av Norge til Gävle ved Østersjøen i Sverige. Strekningen Nymoen-Olum inngår i denne strekningen, men er også en del av en ytre ring rundt Oslo og strekningen fungerer både som lokalveg og hovedforbindelse mellom Gardermoen/Oslo Nord og Hadeland/Gjøvik/Buskerud, med forbindelser videre mot både Sørlandet og Vestlandet. Det legges vekt på å utvikle denne delen av E16 som en ytre ring nord for Oslo og dermed bidra til avlastning av det sterkt trafikkerte vegnettet i det sentrale Osloområdet. 

Ny E16 forbi Jevnaker på strekningen Eggemoen-Olum åpnet 7. juli 2022, etter at siste delstrekning Eggemoen-Åsbygda ble ferdigstilt. Delåpning av strekningen Åsbygda-Olum ble foretatt 20. desember 2021, sju måneder før kontraktens sluttfrist, slik at trafikken kunne slippe den fryktede bratte og svingete Olumslinna en vinter tidligere enn opprinnelig forutsatt.  

For strekningen Nymoen-Eggemoen ble det vedtatt kommunedelplan i 2018, men det er for tiden ingen planer om videre planlegging. Strekningen er i forslag til ny Nasjonal Transportplan for perioden 2025-2036 ikke inne i første seksårsperiode, men er nevnt i andre seksårsperiode.  

 

 

Siste nytt fra prosjektet:

19. mars 2024 – Bekymret for kjøring på rødt lys

Dokka Entreprenør AS skal bygge om E16 gjennom Jevnaker

 — E16 Eggemoen-Olum åpnet 7. juli

 

Strekningen Nymoen-Olum var før utbygging i Jevnaker preget av varierende standard som ikke sto i forhold til trafikkbelastningen på vegen. Etter utbygging av ny veg i Jevnaker på strekningen Eggemoen-Olum har gjennomgangstrafikken blitt flyttet ut av Jevnaker sentrum, samt at den beryktede og ulykkesutsatte stigningen Olumslinna er erstattet av en ny og mer trafikksikker veg utenfor Jevnaker. Arbeidene med ny E16 startet i 2019 og ble avsluttet i 2022, mens arbeidene med opprusting og ombygging av gammel avlastet veg gjennom Jevnaker pågår og skal etter planen være ferdig innen november 2024. Formålet med utbyggingen av ny E16 og ombygging av avlastet veg har vært å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper. For strekningen Nymoen-Eggemoen ble kommunedelplan for strekningen vedtatt i 2018. Per februar 2024 er ikke strekningen E16 Nymoen-Eggemoen prioritert i forslaget til ny Nasjonal transportplan 2025-2036 (NTP 2025-2036), men er nevnt i siste seksårsperiode som et kommende prosjekt. Det vil ikke skje ytterligere planlegging på strekningen før strekningen får finansiering gjennom Nasjonal Transportplan.

 

Vei:
E16
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Ringerike, Jevnaker
Fylker:
Akershus, Buskerud
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Oppstart:
2019
Antatt åpnet:
2022

E16 Nymoen–Olum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Glassverkvegen 2 på Jevnaker

Kontakter

Pål-Steinar Karlsen

Prosjektleder
Telefon:
97 43 84 22
E-post:

Cassandra Mood Hummel

Delprosjektleder E16 Nymoen–Olum
Telefon:
94 20 44 49
E-post:

Åse Marit Thorrud

Grunnerverver
Telefon:
95 80 32 29
E-post:

Anne Kvisberg

Nabokontakt
Telefon:
90 51 63 96
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
97 95 83 70
E-post:

Gine Løvstad Hegseth

Byggeleder Avlasta veg
Telefon:
90632417
E-post:

Sist oppdatert: