E16 Turtnes-Øye er et utbedringsprosjekt på E16 Valdres. Vegen stod ferdig oktober 2022.

E16 Turtnes–Øye © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

E16 Turtnes-Øye i Vang i Valdres er en del av den viktigste fjellovergangen mellom øst og vest, Filefjell, siden det er den overgangen som sjeldnest blir stengt ved dårlig vær vinterstid.

Den 3,2 kilometer lange strekningen mellom Turtnes og Øye hadde relativt dårlig standard, var ulykkesbelastet og hadde dårlig framkommelighet på dager med stor utfart.

For å øke trafikksikkerheten og framkommeligheten på E16 Turtnes-Øye har Statens vegvesen utbedret strekningen ved å:

  • Øke vegbredden til 8,5 meter
  • Bedre bæreevne og kurvatur
  • Bedre drens- og overvannshåndtering
  • Forsterke midtoppmerkingen og gjøre sideterrenget sikrere
  • Bygge tre nye bruer
  • Legge nytt dekke

Kostnaden for utbedringen av E16 Turnes – Øye er på ca. 120 millioner kroner.
Byggingen startet i august 2021, og det er entreprenør Brødrene Dokken AS som har utbedret strekningen på oppdrag for Statens vegvesen.

Mer veg for pengene og miljøgevinst

Prosjektet lå opprinnelig inne som en opsjon til Øye-Eidsbru-prosjektet med en estimert kostnad på 198 millioner kroner, tilsvarende 58.200 kroner/meter.

Ved å endre prinsipp for overvannshåndtering og frostsikring har vi redusert kostnaden til 118 millioner kroner, tilsvarende 37.000 kroner/meter.

Dette har også store miljømessige konsekvenser ettersom man reduserer behovet for masseflytting i prosjektet med over 100.000 m3, tilsvarende over 11.000 lastebillass.

Reduksjon i kostnad gjorde at prosjektet var mulig å realisere raskere, og det kom inn gjennom budsjettforliket høsten 2020.