E18 vestover fra Oslo er en av landets mest belastede veger, med mye kø og problemer for både buss og bil.

E18 gjennom Asker og Bærum er en av Norges mest trafikkerte veistrekninger som hovedinnfartsåre og gjennomfartsåre til Oslo fra vest. Strekningen har mye kollektivtrafikk og er viktig for næringslivet. Videre er E18 en viktig transportåre mot kontinentet med tilknytninger til internasjonale ferje- og havneterminaler i Oslo. Prognoser for befolkningsutvikling, regional økonomi og trafikk peker i retning av fortsatt betydelig vekst.

Strekningen har store forsinkelser og køproblemer, særlig i morgenrushet. Bussene har dårlig fremkommelighet, spesielt ut av Oslo og på tverrgående ruter. Dagens trafikksituasjon er en stor miljøbelastning for veiens nærområder. Det går en viktig sykkelforbindelse gjennom Bærum kommune langs E18, og denne har varierende standard.

 

Eksisterende E18 har funksjon som både hovedveg og lokalveg, der det er relativt kort avstand mellom kryssene. Dette gir et komplisert kjøremønster der det ofte oppstår lokale flaskehalser, og svært ujevn avvikling og hastighet.  Dette resulterer i uhell og ulykker.

Når det oppstår kø på E18 velger mange å kjøre gjennom boligområdene. Dette gjør at svært mange plages av forurensning og støy fra trafikken.  Køene gir forsinkelser for kollektivtrafikken og et tidstap for vegtransporten som er av stor økonomisk betydning for samfunnet.

Situasjonen forverres i takt med betydelig vekst i antall arbeidsplasser og boliger i området rundt og langs E18, og Oslo-området forøvrig.  Dette gir store utfordringer med hensyn til utbygging av et transportsystem med større kapasitet.

E18-korridoren utgjør både en visuell og en funksjonell barriere i områdene den berører, og den påfører omgivelsene stor belastning i form av støy og luftforurensing.