Strekningen omfatter bla. 2/3 av Høviktunnelen, Ramstadsletta bru og nytt kryss ved Høvik. Byggetid: juni 2022-2029/2030. Leverandør: Skanska Norge AS

Anleggsområdet på Ramstadsletta 29. januar 2024
Anleggsområdet på Ramstadsletta 29. januar 2024 Foto: Odin Næss Haga

Dette skal vi bygge

 • To km ny E18 med 2x3 felt.
  Høviktunnelen utgjør det meste av strekningen. Tunnelen er  rundt 1950 meter lang og får to løp med tre felt i hver retning. Ett av feltene i hver retning blir kollektiv-/sambruksfelt. To tredjedeler av Høviktunnelen (1250 meter) bygges som del av entreprise E103 Strand-Ramstadsletta.
 • Ramstadsletta bro over E18 (kommunal vei)
 • ny rundkjøring på Høvikl, noe lokalvei, ramper til/fra E18
 • ca 750 meter veg i dagen på Ramstadsletta
 • tilpasning av dagens lokalveisystem (Sandviksveien, Kirkeveien og Ramstadsletta)
 • en del av den framtidig hovedsykkelveien langs Sandviksveien
 • vanntett trau ved Ramstadsetta og støttemurer langs E18
 • nye støyskjermer langs E18 på Ramstadsletta
 • elektroinstallasjoner, trafikkteknisk utstyr og omlegging av teknisk infrastruktur

Status for anleggsarbeidet, mars 2024

Nye vann- og avløpsledninger langs Sandviksveien.

Bildet viser et kart over fase 1 fremdriftsplan for arbeidet i Sandviksveien. PDF med lesbar tekst er vedlagt under.
Fase 2 i fremdriftsplan for arbeidet i Sandviksveien. Foto: Skanska

I uke 9 startet arbeider med å legge nye vann- og avløpsledninger langs Sandviksveien. Statens vegvesen sin entreprenør Skanska har den siste tiden jobbet med planlegging og klargjøring for oppstart av arbeidene. Sandviksveien vil i lengre periode være stengt for kjøretøy. Adkomst til boligene blir opprettholdt. Det vil bli tilrettelagt for gående og syklende forbi anleggsområdet. Sandviksveien blir stengt for buss etter påske og foreløpig fram til skolestart høsten 2024.

Arbeidene omfatter blant annet opparbeiding av riggområde mot Høvikkrysset, demontering av eksisterende støyskjerm og oppsetting av midlertidig støyskjerm mot E18, opprusting av busslommer langs E18 til bruk i anleggsperiode, spunting for VA-grøft, graving og pigging, etablering av ny trasè for vann- og avløp.  I perioden april-august vil også første del av den eksisterende gangkulverten under E18/Kirkeveien bli revet. Arbeidene knyttet til nye vann- og avløpsledninger vil pågå i hele 2024.

På nordsiden av E18 er en ny stor kommunal trasé for vann- og avløp bygget. Denne ble ferdigstilt og tatt i bruk senhøsten 2023.

undt 300 meter ny vann- og avløpstrasè langs Sandviksveien er vist med svart og grønn strek
Rundt 300 meter ny vann- og avløpstrasè langs Sandviksveien er vist med svart og grønn strek Illustrasjon: Skanska Norge AS

 

Driving av Høviktunnelen

Driving av Høviktunnelen
Driving av Høviktunnelen Foto: Christoffer Sundsmoen

Drivingen av  Høviktunnelen pågår døgnet rundt med sprenging, boring og injeksjon av tetningsmasser i berget. I det østgående løpet (retning Oslo) har vi nå passert 310 meter, mens drivingen av det vestgående Høviktunnelløpet har  passert 424  meter. Vi har også sprengt ut tverrslag som forbindelse mellom tunnelløpene og ett av pumpebassengene.

Status for driving av Høviktunnelen (grønn linje) 27.januar 2024
Status for driving av Høviktunnelen (grønn linje) 27.januar 2024 Illustrasjon: Skanska Norge AS

Større salver 
Tunneldrivingen i Høviktunnelen fra Ramstadsletta er nå i et område der  fjellkvaliteten er noe bedre enn den var i starten.  Det innebærer at Skanska kan bruke større salver på sprengningen. De som bor i nærheten vil kunne merke dette ved noe større rystelser i grunnen. Erfaringsvis vet vi at enkelte opplever dette som noe ubehagelig. Vi presiserer  derfor at rystelselsene i prosjektet  fortsatt holder seg  godt innenfor vedtatte grenseverdier. 

Vil du varsles før sprengningsarbeider?

Meld deg på Skanskas SMS-varsling for  E103 Strand-Ramstadsletta.

Sikring og tetting av tunnelen
Selv om fjellkvaliteten i tunnelen er bedre, trengs det likevel omfattende sikringsarbeider.  Skanska gjennomfører systematisk injeksjonsarbeider for å hindre innlekkasje av vann i tunnelløpene. Skanska og Statens vegvesen overvåker kontinuerlig grunnvannsnivået og vurderer eventuelle tiltak fortløpende.
Det er også en viss risiko for at sement fra injeksjonsarbeider kan komme opp til overflaten. Dersom du som er nabo til anlegget oppdager noe i kjellere eller uteområder, så oppfordrer vi deg til å kontakte oss straks. 
Ring tlf 45879219 eller send e-post til n

For deg som er nabo til anlegget gjør vi også oppmerksom på at du kan møte uniformerte medarbeidere fra Vegvesenet og Skanska både på dagtid og nattestid. Da er det trolig våre prosjektmedarbeidere som er ute på inspeksjon.  

Vi varsler deg når vi nærmer oss din bolig
Arbeidet med tunneldriving av de to tunnelløpene på Høviktunnelen vil pågå i minst 2,5 år. Vi vil varsle deg som er nabo over tunnelen etter hvert som vi nærmer oss din bolig.

Betongarbeider på Ramstadsletta

Skanska har gjennomført flere runder med støping av bunnplate  og vegger for framtidig E18. Arbeidet utføres som vanntett støp for å hindre påvirkning av grunnvannsnivå i området.  Støpingen av bunnplate og vegger vil pågå i flere etapper. Etappen Skanska er i gang med nå vil pågå fram til mars 2024.

Arbeid med betongtunnel (del av Høviktunnelen) på Ramstadsletta 29. januar 2024
Arbeid med betongtunnel (del av Høviktunnelen) på Ramstadsletta 29. januar 2024 Foto: Odin Næss Haga

Betongtunnel
Vi er også i gang med grunn- og betongarbeider for betongtunnel for østgående løp. Betongtunnelen blir en del av den nye Høviktunnelen, og bygges over en strekning der det ikke er fjell til å sprenge tunnel. Betongtunnelen må støpe i 14 etapper som er  10 meter hver. Den ene tårnkranen som man ser fra E18 brukes til dette arbeidet. 

Forarbeider for Ramstadsletta bru
Skanska skal nå i gang med å pele og fundamentere for det som i framtiden blir Ramstadsletta bru.

Elektrisk stagboring for spunt mot E18

Arbeid med elektrisk stagboring mot E18 29. november 2023
Arbeid med elektrisk stagboring mot E18 29. november 2023 Foto: Thea Lind Christiansen

Skanskas underentreprenør Entreprenørservice AS utfører omfattende spuntarbeider i byggegrop Ramstadsletta. Her blir det sikret med spunt mot dagens E18 før videre utgraving av trauet. 
Les også Bruk av batteri skal effektivisere anleggsdriften på E18-prosjektet

Nye anleggsveger og tilkomster på Ramstadsletta

Elektrisk gravemaskin i arbeid med midlertidig anleggsveg. I framgrunnen ser vi armeringsduk som blir lagt ut før oppfylling.
Elektrisk gravemaskin i arbeid med midlertidig anleggsveg. I framgrunnen ser vi armeringsduk som blir lagt ut før oppfylling. Foto: The Lind Christiansen

Grunnarbeidet som pågår på Ramstadsletta krever at både anleggsveger og tilkomster stadig flyttes for å opprettholde framdriften. Skanska jobber seg nå vestover med uttrauing etter at store områder med leire har blitt stabilisert med sement i løpet av høsten. 

 

Nabomøte om VA-arbeider langs Sandviksveien

6. februar  inviterer Statens vegvesen og entreprenøs Skanska til  informasjonsmøte om de planlagte anleggsarbeidene. Møtet blir i Skanskas kontorrigg i Solvikveien kl. 18.00  


bulder.vegvesen.no  finner du informasjon om kommende støyende arbeider. Bærum kommune varsler om evt. påvirkninger for vann- og avløp til den enkelte eiendom.

Hvorfor ny vann- og avløpstrasè?  

I forbindelse med bygging av ny E18 forbi Ramstadsletta, må vann- og avløpsanlegget til Bærum Kommune flyttes. Store deler av dette anlegget har også et stort behov for oppgradering. Statens vegvesen har derfor inngått avtale med Bærum kommune om at anlegget oppgraderes samtidig som det legges om. Den nye avløpsledningen dimensjoneres opp for å møte framtidensbehov og krav til kapasitet. 

Illustrasjonen viser planlagt anleggsaktivitet på E103 Strand-Ramstadsletta i 2024
Illustrasjonen viser planlagt anleggsaktivitet på E103 Strand-Ramstadsletta i 2024 Illustrasjon: Skanska Norge AS

Følg E18 Lysaker-Ramstadsletta på Facebook

Sist oppdatert: