Strekningen omfatter bla. 2/3 av Høviktunnelen, Ramstadsletta bru og nytt kryss ved Høvik. Byggetid: juni 2022-2029/2030. Leverandør: Skanska Norge AS

Anleggsområdet på Ramstadsletta 15.november 2023.
Anleggsområdet på Ramstadsletta 15.november 2023. Foto: Odin Næss Haga

Dette skal vi bygge

 • To km ny E18 med 2x3 felt.
  Høviktunnelen utgjør det meste av strekningen. Tunnelen er  rundt 1950 meter lang og får to løp med tre felt i hver retning. Ett av feltene i hver retning blir kollektiv-/sambruksfelt. To tredjedeler av Høviktunnelen (1250 meter) bygges som del av entreprise E103 Strand-Ramstadsletta.
 • Ramstadsletta bro over E18 (kommunal vei)
 • ny rundkjøring på Høvikl, noe lokalvei, ramper til/fra E18
 • ca 750 meter veg i dagen på Ramstadsletta
 • tilpasning av dagens lokalveisystem (Sandviksveien, Kirkeveien og Ramstadsletta)
 • en del av den framtidig hovedsykkelveien langs Sandviksveien
 • vanntett trau ved Ramstadsetta og støttemurer langs E18
 • nye støyskjermer langs E18 på Ramstadsletta
 • elektroinstallasjoner, trafikkteknisk utstyr og omlegging av teknisk infrastruktur

Skanska og Statens vegvesen tester batteripakker og hurtiglader på anlegget på Ramstadsletta. Hensikten er effektivisering av elektrisk anleggsdrift og å redusere klimagassutslippene på anlegget.   

Arbeid som pågår nå

Se overflygningsvideo som viser anleggsarbeidene og framtidens E18 med tunnel og bro

Filmen er en overflygning over anlegget på Ramstadsletta i august 2023. I filmen er framtidens E18,Høviktunnelen, lokalveier og Ramstadsletta bro skissert inn. Video: Skanska Norge AS.

Midlertidig gang- og sykkelveg er ferdig asfaltert

Prosjektets "førjulsgave" til syklister og gående som ferdes Kirkeveien-Ramsadsletta, var ferdigstillelsen av den midlertidige gang- og sykkelvegen. I begynnelsen av november ble den gang- og sykkelvegen på nordsiden av vann- og avløpstraseen asfaltert noe som bedrer forholdene for både gående og syklende som passerer anlegget. 

Driving av Høviktunnelen

Driving av Høviktunnelen
Driving av Høviktunnelen Foto: Christoffer Sundsmoen

Status november 2023:

Drivingen av  Høviktunnelen fortsetter for fullt. Tunnelarbeidene pågår døgnet rundt med sprenging, boring og injeksjon av tetningsmasser i berget. I det østgående løpet (retning Oslo) har vi nå passert 160 meter, mens drivingen av det vestgående Høviktunnelløpet har  passert 320  meter. I tillegg har Skanska sprengt ut tverrslag som forbindelse mellom tunnelløpene.
Begge påhuggsområdene er ferdig klargjort, men Skanska har har valgt å holde igjen utsprenging av disse tunnelløpene av Høviktunnelen. Utlasting og massetransport foregår via egen ventilasjonstunnel.

Større salver
i Høviktunnelen på Ramstadsletta har nå kommet inn i et område der  fjellkvaliteten er noe bedre en det var i starten. Det betyr at  Skanska har kunnet benytte større salver på sprengningen. Du som bor i nærheten vil merke dette med  noe større rystelser, noe som for enkelte kan oppleves som noe ubehagelig. Vi presiserer her at rystelselsene i prosjektet holder seg fortsatt godt innenfor vedtatte verdier. 

Vil du varsles før sprengningsarbeider?

Vil du bli varslet før sprenging? Meld deg på Skanskas SMS-varsling.

Behov for omfattende sikring grunnet krevende grunnforhold 

Selv om fjellkvaliteten i tunnelen er noe bedret, er det likevel fremdeles behov for  omfattende sikringsarbeider. Blant annet injiserer Skanska for å hindre innlekkasje av vann i tunnelløpene.  Skanska og Statens vegvesen overvåker kontinuerlig grunnvannsnivå og vurderer eventuelle tiltak fortløpende.

Det er også en risiko for at sement fra injeksjonsarbeider kan komme opp til overflaten. Dersom du som er nabo til anlegget oppdager noe i kjellere eller uteområder, så oppfordrer vi deg til å kontakte oss straks. 
Ring tlf 45879219 eller send e-post til n

For deg som er nabo til anlegget gjør vi også oppmerksom på at du kan møte uniformerte medarbeidere fra Vegvesenet og Skanska både på dagtid og nattestid. Da er det trolig våre medarbeidere som er ute på inspeksjon.  

Kontinuerlig varsling av tunnelarbeidene

Arbeidet med tunneldriving av de to tunnelløpene på Høviktunnelen vil pågå i minst 2,5 år. Vi vil varsle deg som er nabo over tunnelen etter hvert som vi nærmer oss din bolig.

Betongarbeider som pågår på Ramstadsletta pr.oktober 2023
Betongarbeider som pågår på Ramstadsletta pr. oktober 2023 Foto: Odin Næss Haga

Betongarbeider på Ramstadsletta

Skanska har allerede gjennomført flere runder med støping av bunnplate  og vegger for framtidig E18. Dette utføres som vanntett støp for å hindre påvirkning av grunnvannsnivå i området.  Støpingen av bunnplate og vegger vil pågå i flere etapper. Etappen Skanska er i gang med nå vil pågå fram til mars 2024.

Det vil også pågå grunn- og betongarbeider for betongtunnel for østgående løp mot eksisterende E18 høst 2023 og i 2024. Det er montert en tårnkran for bruk til disse arbeidene. Det pågår arbeid med montering av av forskalingsvogn for bruk til betongtunnel.

Grunnarbeider  for ny E18

På Ramstadsletta arbeider Skanskas underleverandør Keller AS med sementstabilsering av leire og løsmasser i framtidig trase for E18. Disse arbeidene vil pågå utover høsten. Arbeidene vil etter hvert utføres tett opp mot eksisterende E18. Det vil også bli satt opp midlertidige støyskjermer langs anleggsområdet fram til av- og påkjøringsramper.

Ny  trasè for vann- og avløp er på plass

IDen nye store traseen for vann- og avløp er nå på plass. Og i begynnelsen av november nådde prosjektetet en ny, stor milepæl da vann- og avløp ble koblet over på de nye rørene. 

Etter nyttår starter arbeidet med å legge ny VA-grøft langs Sandviksveien. Arbeidet vil omfatte både spuntarbeider, graving, og legging av rør.
bulder.vegvesen.no  finner du informasjon om kommende støyende arbeider.

Bærum kommune varsler om evt. påvirkninger for den enkelte eiendom.

Bildet viser gangvegen på utsiden av VA-trase Krikeveien-Ramstadsletta
Bildet viser gangvegen på utsiden av VA-trase Krikeveien-Ramstadsletta Foto: Odin Næss Haga

Hvorfor ny vann- og avløpstrasè?  

Arbeidet med å etablere ny stor trasè for vann- og avløp gjennom anleggsområdet på Ramstadsletta utføres i hovedsak for Bærum kommune og vil pågå fram til høsten 2023.

Framtidens E18 vil ligge lavere i terrenget en dagens E18. Vannedningen som forsyner boliger på sørsiden av E18 skal flyttes lengre vestover og unna byggegropa for ny E18. Dagens avløpsledning ligger i veien for ny E18 og skal fjernes. Ledningen er gammel og underdimensjonert. Den nye avløpsledningen  skal dimensjoneres  opp for å møte fremtidens behov og krav til kapasitet. Ledningen vil også fungere som avløp for overvann fra nytt flominntak som etableres ved Kirkeveien.

Påkjøringsrampe fra Høvik åpner igjen

19. oktober åpnes påkjøringsrampen fra Høvik til E18 i vestgående retning
19. oktober åpnes påkjøringsrampen fra Høvik til E18 i vestgående retning Foto: Odin Næss Haga

Grunnet gravearbeider for kabelomlegging har påkjøringsfeltet fra Høvik til E18 vestover  vært stengt for biltrafikk i to måneder. Nå er gravearbeidene fullført i denne omgang. Påkjøringsrampen åpnes derfor for biltrafikk igjen torsdag 19. oktober. 

Når arbeidene med å fylle opp vegen til omlegging av E18 vestover starter høsten 2024, vil det igjen bli nødvendig å stenge rampen til E18 fra Høvik.  

Skissen viser planlagte anleggsaktiviteter på entreprisen E103 Strand-Ramstadsletta høst 2003
Skissen viser planlagte anleggsaktiviteter på entreprisen E103 Strand-Ramstadsletta i oktober, november og desember 2023 Illustrasjon: Skanska Norge AS
Illustrasjonen viser planlagt anleggsaktivitet på E103 Strand-Ramstadsletta i 2024
Illustrasjonen viser planlagt anleggsaktivitet på E103 Strand-Ramstadsletta i 2024 Illustrasjon: Skanska Norge AS

Følg E18 Lysaker-Ramstadsletta på Facebook