Anleggsarbeidene på denne entreprisen skal forberede og gi plass til at ny E18 senere kan bygges på det som er dagen vegtrasè.

Byggetid: juni 2021 - vår 2023.
Utførende entreprenør: Skanska Norge AS.

Følg  E18 Lysaker-Ramstadsletta på Facebook

Anleggsarbeidet omfatter 

  • riving av bygg og konstruksjoner
  • bygging av anleggsveger og riggområder
  • omlegging og utskifting av kabler for vann- og avløpsanlegg
  • forsterking av grunnen med kalksement
  • midlertidige omlegginger av E18
Midlertidig omlagt E18 ved PP20 (Statens vegvesens prosjektkontor) juni 2022
Dronefotoet viser midlertidig omlagt E18 ved Philip Pedersens vei 20 (Statens vegvesens prosjektkontor) august 2022 Foto: Kairubi Sofia Gavidia-Ascardio

Arbeid som pågår nå

Philip Pedersens vei 20 (Vegvesenets prosjektkontor) / Oksenøyveien

De første elementene av midlertidig gang- og sykkelvegbro over E18 like ved avkjøringen til Fornebu, ble heist på plass i mai. Vi jobber nå med å få ferdig brufundamenter utenfor Philip Pedersens vei 20 (Vegvesenets prosjektkontor). Når disse er klare, kan den midlertidige gang- og sykkelbroen ferdigstilles og åpnes. Dette skjer i månedsskiftet september-oktober.  Når gang- og sykkelbroen åpner, stenges undergang Oksenøyveien.

Bussholdeplass Oksenøyveien østgående flyttes nærmere gangbroen når denne åpner i månedskiftet septembe/oktober. 

Trafikkomlegging ved Philip Pedersens vei 20 /Oksenøyveien:  Våren 2022 ble begge løp av E18-trafikken flyttet over på ny midlertidig trasè ca 300 meter etter avkjøringen til Fornebu. Det er nå montert  støyskjerm langs den omlagte traseen. 
Ut på nyåret 2023 vil det vestgående E18-løpet igjen flyttes midlertidig slik at den blir liggende der det tidligere var rekkehus i Riiser Larsens vei.

Oksenøyveien: Vi arbeider  med bygging og omlegging av ny Oksenøyvei . Vi antar at vegen er ferdig omlagt og kan åpne i slutten av september. 

Riiser Larsens vei:
Her pågår det en del arbeider med omlegging av kabler og rør for VA. Arbeidet med å tilbakeføre Riiser Larsens vei pågår. Når vestgående E18-løp skal flyttes midlertidig (tidlig 2023), vil denne bli liggende parallelt med Riiser Larsens vei.
Vi jobber også med å gjøre klart til montering av anleggsbru over E18. Denne anleggsbrua vil bli tatt i bruk ved bygging av hovedentreprisen  Fornebukrysset-Strand (E102).

Holtet:  I slutten av oktober er det klart for riving av  den gamle gang- og sykkelvegbrua over E18 ved Kveldsro terrasse.  På samme sted vil det bli satt opp ny midlertidig gangbru. Denne kommer på plass over nyttår.  

Kartskisse trafikkomleggen E18 Holtet-Strand
Skissen viser planlagt midlertidig omlegging av E18 mellom Holtet og Strand Illustrasjon: Statens vegvesen

 
Strand/Holtet: Det nærmer seg tid for midlertidig omlegging av E18 mellom Strand og Holtet. E18 i begge retninger skal flyttes sør for dagens trasè. Planen er at det østgående løpet (mot Oslo) legges om i slutten av oktober. Omlegging av det vestgående løpet (mot Drammen) skjer først på nyåret. 

Bussholdeplass Strand østgående flyttes når omlagt E18 østgående er ferdig.