Anleggsarbeidene på denne entreprisen skal forberede og gi plass til at ny E18 senere kan bygges på det som er dagen vegtrasè.

Byggetid: juni 2021 - vår 2023.
Utførende entreprenør: Skanska Norge AS.

Følg  E18 Lysaker-Ramstadsletta på Facebook

Anleggsarbeidet omfatter 

 • riving av bygg og konstruksjoner
 • bygging av anleggsveger og riggområder
 • omlegging og utskifting av kabler for vann- og avløpsanlegg
 • forsterking av grunnen med kalksement
 • midlertidige omlegginger av E18
E18 ved Fornebukrysset
Til helgen (20.-22. januar legges vestgående løp av E18 om i ny midlertidig trasè helt fra Fornebukrysset til Strand. Foto: Odin Næss Haga

Arbeid som pågår 

Klar for den siste, store E18 omleggingen

20.-22. januar legges vestgående E18-løp om fra Fornebukrysset til Strand. Dette er den største midlertidige E18-omleggingen som gjøres som del av det forberedende anleggsarbeidet. Det blir to-vegstrafikk i det østgående løpet mens arbeidet pågår. Les publisert nyhetssak om omleggingen.

Vi skal også montere støyskjermer støyskjerm på begge sider av den kommende midlertidige E18-traseen. Det skjer fra natt til fredag 20. januar og på nattestid i uke 4 og 5. Mer om dette finner du i publisert nyhetssak om omleggingen

Avkjøringen til Strand stenges permanent

Fredag 20. januar er det snipp, snapp, snute for avkjøringsrampen til Strand fra E18 vestover. Grunnen er omleggingen av det vestgående E18-løpet. Avkjøringen vil ikke bli åpnet igjen.

Anleggsarbeider i påkjøringsfeltet ved Markallèen

Mandag 16.januar stengte påkjøringsfeltet fra Markalleen til E18 ved Strand i vestgående retning. Grunnen er at det skal pågå anleggsarbeider i påkjøringsfeltet fram til 27.januar. Påkjøringsfeltet holdes stengt for kjørende i disse ukene.  Gangvegen til bussholdeplassen på Strand vil være åpen.

Første del av gangbro ved Holtet er på plass

Oversiktsbilde over E18 ved Strand, hvor første del av midlertidig gangbro løftes på plass natt til søndag 18. desember 2022
Natt til søndag løftes første del av midlertidig gangbro over E18 på plass ved Strand. Foto: Kairubi Sofia Gavidia-Ascardio

Første del av ny midlertidig gangbro over E18 ved Holtet ble løftet på plass over det østgående E18-løpet natt til søndag 18. desember. Resten av gangbroen kommer på plass i februar måned.

Kobling av gangbro Philip Pedersens vei  / Oksenøyveien og Riiser Larsens vei

Den midlertidige gang- og sykkelveibroen over E18 mellom Philip Pedersens vei og Oksenøyveien ble tatt i bruk 28. september .

Gangadkomsten mellom gang- ogsykkelveibroen og mot Riiser Larsens vei (utenfor Philip Pedersens vei 20) mangler enda. Her skal det asfalteres, noe som er væravhengig. Vi regner med at adkomsten blir ferdigstilles i løpet av januar 2023. 

Kabler og rør i Riiser Larsens vei

Her pågår det et stort arbeid med å skifte ut utrangerte krør og legge om kabler og rør for vann og avløp (VA). Dette er en jobb som gjøres på oppdrag for Bærum kommune. Vi er nå i sluttfasen av arbeidet og klargjør for sluttbefaring på strekningen.

Anleggsbroene er snart på plass

I høst har vi jobbet med å få på plass to midlertidige anleggsbroer som skal brukes ved byggingen av hovedentreprisen  Fornebukrysset-Strand (E102). Den ene broen (ved Jokerbutikken) er ferdig montert. Den andre broen skal gå mellom Grendehustomta og Riiser Larsens vei. Her blir den delen av broen som går over det østgående løpet av E18, løftet på plass helgen 20.-22. januar.

Stengninger av bussholdeplasser Strand og/eller Oksenøyveien

Grunnet arbeidet med å legge om E18 vestover og arbeidet med å montere støyskjermer, blir bussholdeplassene Strand og Oksenøyveien  i retning Drammen stengt i perioder. Bussholdeplassene i retning Oslo blir ikke berørt.

Strand bussholdeplass vestover vil være stengt;

  • fra torsdag 19. januar kl. 22. til fredag 20. januar kl. 06.
  • fredag 20. januar kl. 20 til søndag 22. januar kl. 12.
  • mellom kl. 22-06 de nettene i uke 4 og 5 da støyskjermene blir satt opp.

Oksenøyveien bussholdeplass vestover til være stengt;

  • fra torsdag 19. januar kl. 22.-fredag 20. januar kl. 06.
  • fredag 20.jan kl. 20- lørdag 21. jan. kl. 10 og lørdag 21.jan kl. 18 – søndag 22. jan. kl 12.

I februar rives siste bygning

På strekningen Fornebukrysset-Strand har vi  revet rundt 140 bygninger av ulik art. Men nå er rivearbeidet snart slutt. I løpet av ferbruar rives det gamle bademiljøhuset på Strand (Strandalleen). Huset har det siste året blitt brukt som anleggskontor for Skanska.  Det er det siste huset som skal rives på denne entreprisen/kontrakten, noe som også markerer at det forberedende arbeidet på strekningen Fornebukrysset-Strand snart er ferdig.