Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Arbeidet omfatter bla. en del av Høviktunnelen, Stabekklokket, Vestre lenke og gang- og sykkelveger. Byggetid aug. 2023-2030. Leverandør: Skanska Norge AS

Anleggsområdet ved Oksenøyveien 25. april 2024
Anleggsområdet ved Stabekk/Oksenøyveien 25. april 2024 Foto: Pål Vidnes / Statens vegvesen

Offisiell anleggsstart på entreprise E102 Fornebukrysset-Strand var 4. september 2023.  Det vil pågå anleggsarbeider på strekningen fram til januar 2030.

Kartskissen viser kontraktsområdet for Fornebukrysset-Strand
Kartskissen viser kontraktsområdet for Fornebukrysset-Strand Illustrasjon: Aas-Jakobsen AS

Dette skal vi bygge

Entreprisen/kontrakten omfatter blant annet;

 • 2 km ny E18 (2x3 felt). Ett felt i hver retning gjennom Høviktunnelen blir sambruksfelt for kollektiv og tungbil
 • 2 km ny lokalvei mellom Fornebu og Strand/Gjønnestunnelen (Vestre lenke)
 • 0,4 km ny lokalvei ved Strand
 • 2,2 km ny hovedsykkelvei langs ny E18
 • gang- og sykkelveier
 • ca 440 meter av Gjønnestunnelen (to-løps)
 • Ca 650 meter av Høviktunnelen (to-løps)
 • ca 60 større og mindre konstruksjoner, bla Stabekklokket, 1,4 km støttemur, 12 bruer, 3 tekniske bygg

Anleggsarbeid som pågår nå

 

Grendehustomta/Vestre lenke

Den nye veiforbindelsen til Fornebu (Vestre lenke) skal stå ferdig i 2029. På sørsiden av Grendehustomta blir det gang- og sykkelvei. Når anleggsperioden er over, vil Grendehustomta være klar for etablering av boliger og offentlige bygg.

Status mai 2024

 • Det pågår nå forberedende anleggsarbeid for det som skal bygges senere. Gamle rør for vann- og avløp skiftes ut, høyspentkabler legges om, og grunnen stabiliseres med kalksement. I midten av januar 2024 startet Skanska å fylle på med masser av stein. Dette arbeidet vil pågå i lengre tid.
Grendehustomta mai 2024.
Grendehustomta mai 2024. Foto: Skanska Norge AS

Nedre Stabekk

I dette området skal framtidens E18 gå under lokk (Stabekklokket). Over lokket skal det bygges ny lokalvei fra Strand til Fornebu (del av Vestre lenke). Her bygges også ny hovedsykkelvei parallelt med lokalveien.

Status mai 2024:

 • Skanska har midlertidig lagt om Michelets vei mot Oksenøyveien for å gjøre det tryggere for myke trafikanter. Veien går under anleggsbrua i området for å unngå situasjoner der myke trafikanter og anleggsmaskiner krysses. Omleggingen vil vare i rundt fire år.
 • Ved Michelets vei er Skanska i mål med å montere støyskjerm, og området her er planlagt å tilbakestilles i løpet av mai.
Ferdigstilt støyskjerm april - mai 2024
Ferdigstilt støyskjerm april - mai 2024
 • I midten av desember 2024 ble østgående løp av E18 lagt om midlertidig. I forkant av dette ble det tatt ut fjell inntil Michelets vei. Deler av Stabekklokket skal bygges der det østgående løpet av E18 lå fram til midten av desember 2024. Den midlertidige omleggingen av E18 er gjort for å gi plass til grunnarbeidet og betongarbeidet for Stabekklokket.
 • I området som kalles Øya (mellom østgående og vestgående E18 utenfor Riiser Larsens vei) arbeider Skanska med å fjerne fjell, grave ut og fundamentere. Dette er også forberedende arbeider for Stabekklokket og innebærer mye støy på grunn av boring, pigging og spunting. Etter at uttaket av fjell er ferdig sommeren 2024, vil støynivået fra anleggsarbeidet her bli mildere.
Stabekklokket april - mai 2024.
Stabekklokket april - mai 2024.

Strand  

I framtiden vil ny E18 gå i Høviktunnelen. I tillegg vil lokalveien (fylkesvei) gå i tunnel mellom Strand og Gjønnes (Gjønnestunnelen). Det skal også bygges ny lokalvei og ny hovedsykkelvei over Strand. 

Statens vegvesen har i april lagt frem nytt forslag om et forenklet Strandlokk, les mer om dette her:  Vegvesenet går for forenklet Strandlokk

Vil du varsles før sprengning i tunnel? 

25. april 2024 ble en milepæl i prosjektet nådd da vi fyrte av første salve for tunneldriving på Strand. I den forbindelse er det etablert en egen kanal for varsling av sprengning i tunnel. Her kan du registrere deg. For sprengning i dagen gjelder fortsatt https://nabovarsling.no/E18vk.

Status mai 2024:

 • Skanska har siden høsten 2023 gravd og sprengt ned til tunnelpåhugg for Høviktunnelen og Gjønnestunnelen. Sprengningsarbeidet på Strand fortsetter utover i 2024.
 • 25. april startet vi selve tunneldrivingen. Vi skal drive 470 meter av Høviktunnelen i retning Ramstadsletta og 360 meter av Gjønnestunnelen i retning Gjønnes. Arbeidene vil pågå frem til høsten 2026, og innebærer sprengning, pigging, boring og injeksjon. Etter dette fortsetter arbeidene inne i tunnelen med grøfting, vegbygging og tunnelinnredning frem til tunnelene skal stå ferdig. Støyet fra arbeidet vil bli mildere etter hvert som vi beveger oss innover i tunnelene.
Strand tunnelpåhugg april 2024
Strand tunnelpåhugg april 2024. Foto: Skanska Norge AS
 • Skanska jobber også med å tette byggegropa for tunnelene (injeksjon med sementblanding som skal vanntette sprekker i berget) og med spunting som må til for å holde massene på plass. Arbeidet med injeksjon og spunting skal sikre at grunnvannsstanden ikke synker under berguttakene.
 • Bergskjæringene sikres fortløpende med bolter, sprøytebetong og nett. Det meste av steinmassene kjøres via anleggsbruene i retning Fornebu der de skal brukes til oppfylling. Resten blir kjørt til Viken Miljøpark AS (VIMAS).
 • Ved Holtet er Skanska i gang med å avdekke fjell og ta ut løsmasser ved boring og sprenging. Arbeidene er knyttet til ny trasé for vann og avløp, og er planlagt ferdigstilt ca august 2024.
Arbeid med vann- og avløp, Holtet april-mai 2024.
Arbeid med vann- og avløp, Holtet april-mai 2024. Foto: Skanska Norge AS


Fornebukrysset 

 Fornebukrysset april-mai 2024.
Fornebukrysset april-mai 2024. Foto: Skanska Norge AS

Ved Fornebukrysset skal det gjøres tilpasninger for å sikre god trafikkflyt og -sikkerhet. Blant annet skal påkjøringsrampen til E18 fra Ring 3 (Granfosstunnelen) i retning Sandvika flyttes ned i betongtrau. Flyttingen vil gi plass til bygging av bruer og støttemurer, i tillegg til ny hovedsykkelvei og sykkelbru over Fornebukrysset som er planlagt ferdig i løpet av 2028.

Status mai 2024:                          

 • Skanska forbereder trafikkomlegging fra Ring 3 (Granfosstunnelen) ut på E18 mot Sandvika. Dette omfatter blant annet graving og fylling av steinmasser for å tilrettelegge adkomst og anleggsområde. Skanska skal bore peler for en ny midlertidig bru på E18. Når brua er støpt, skal det bygges omkjøringsvei, og trafikken settes på her ila juni 2024. Arbeidet med ny trase for vann- og avløp har pågått siden oppstart i august 2023, og vil fortsette forbi Philip Pedersens vei 1-7. Arbeidet kan i noen perioder påvirke framkommelighet og parkering, men det vil hele tiden være mulig å passere med bil, utrykningskjøretøy og varetransport.

Ny rute for gående og syklende

Gangveien/ snarveien under bilbruene fra Storebrandbygget og over i Philip Pedersens vei er stengt så lenge anleggsarbeidene pågår i dette området (nord for Fornebukrysset). I perioden omleggingsveien bygges vil også gangveien over trebrua/myrbrua over Tjernsmyr være stengt. Denne gangveien åpnes igjen så snart det er trygt for gående å passere. Alternativ rute for gående og syklende er skiltet. 

Skissen viser omlagt rute for gang- og sykkel
Skissen viser ny rute for gående og syklende Illustrasjon: Skanska Norge AS

Status mai 2024

 • Våre anleggsarbeider sør-øst for Fornebukrysset (ved Aleksandragården) er igang. Her skal det legges til rette for den nye hovedsykkelveien og sykkelbru. Det skal også legges ny trase for vann- og avløp for Bærum kommune, samt legges om fjernvarmeledninger. For å gjennomføre arbeidene må det først graves, pigges og sprenges for vann- og avløpsgrøft, samt bygge en støttemur som skal holde sykkelveien på plass. Det blir også spunting for å støtte opp grunnen. I perioden frem til sommerferien 2024 blir det mye støyende anleggsarbeid tett på Arnstein Arnebergsvei 28 og 30.

 

Sist oppdatert: