Arbeidet omfatter bla. en del av Høviktunnelen, Stabekklokket, Vestre lenke og gang- og sykkelveger. Byggetid aug. 2023-2030. Leverandør: Skanska Norge AS

 Anleggsområdet ved Stabekk 15. november 2023
Anleggsområdet ved Stabekk 15. november 2023 Foto: Skanska Norge AS

Offisiell anleggsstart på entreprise E102 Fornebukrysset-Strand var 4. september 2023.  Det vil pågå anleggsarbeider på strekningen fram til januar 2030.

Kartskissen viser kontraktsområdet for Fornebukrysset-Strand
Kartskissen viser kontraktsområdet for Fornebukrysset-Strand Illustrasjon: Aas-Jakobsen AS

Dette skal vi bygge

Entreprisen/kontrakten omfatter blant annet;

  • 2 km ny E18 (2x3 felt). Ett felt i hver retning gjennom Høviktunnelen blir sambruksfelt for kollektiv og tungbil
  • 2 km ny lokalvei mellom Fornebu og Strand/Gjønnestunnelen (Vestre lenke)
  • 0,4 km ny lokalvei ved Strand
  • 2,2 km ny hovedsykkelvei langs ny E18
  • gang- og sykkelveier
  • ca 440 meter av Gjønnestunnelen (to-løps)
  • Ca 650 meter av Høviktunnelen (to-løps)
  • ca 60 større og mindre konstruksjoner, bla Stabekklokket, 1,4 km støttemur, 12 bruer, 3 tekniske bygg

Anleggsarbeid som pågår nå

 

Grendehustomta

Her vil den nye veiforbindelsen til Fornebu (Vestre-Lenke) stå ferdig i 2029. Det blir også gang- og sykkelvei på sørsiden av Grendehustomta. Ved utgangen av anleggsperioden skal Grendehustomta være klargjort for framtidig bygging av boliger og offentlig bygg. 

Status for arbeidet november 2023:

Skanska jobber med  forberedende anleggsarbeider for byggearbeidene som kommer senere ut i løpet. Det forberedende anleggsarbeidet vil pågå utover høsten og vinteren og omfatter blant annet utskifting av utrangerte rør for vann- og avløp, omlegging av høyspentkabler samt stabilisering av grunnen ved hjelp av kalksement. I enkelte perioder vil det  bli støyende arbeider fra boring, pigging, peling og sprengning.

Nedre Stabekk

I området nedre Stabekk vil  E18 i framtiden legges under lokk (Stabekklokket). Over lokket skal det bygges ny lokalvei fra Strand til Fornebu (del av Vestre lenke).  Det skal også bygges ny hovedsykkelvei som vil gå parallelt med denne veien.

Det pågår for tiden fjellrensk, utgraving og fundamentering for senere bygging av Stabekklokket
Det pågår for tiden fjellrensk, utgraving og fundamentering for senere bygging av Stabekklokket Foto: Skanska Norge AS

Status for arbeidet november 2023:

I området Nedre Stabekk arbeider Skanska med å fjerne fjell, grave ut og fundamentere. Dette er forberedende arbeider som skal klargjøre området før betongarbeidene for Stabekklokket starter i første kvartal 2024. 

I høst har også Skanska borret og pigget for å klargjøre området for ny støyskje rm ved Michelets vei. Fundamentet for ny støyskjerm er klargjort, og i tiden framover blir plankegjerdet montert opp.  Den vestre delen av støyskjermen blir ferdig si løpet av desember, mens resten kommer på plass innen mars 2024. 

Skanska er i mål  med skjæring av fjellet inntil Michelets vei. Hensikten med arbeidet er å gi plass til at E18 skal legges om midlertidig i løpet av desember. Den midlertidige omleggingen av E18 er nødvendig for å få plass til  grunnarbeidet og betongarbeidet knyttet til Stabekklokkbroen.  

Strand  

I framtiden vil ny E18 gå i Høviktunnelen. Skanska jobber med med graving og sprenging som skal legge grunnlaget for tunneldrivingen. Videre vestover vil det senere bli arbeideider med  koblingen til Gjønnestunnelen. Det skal også bygge ny lokalvei over Strand. 

Status for arbeidet november 2023:

Sprengningsarbeidet på Strand startet i oktober  og vil foregå over en lengre periode. Skanska jobber også med å tette byggegropa for tunnelene (injeksjon med sementblanding som skal vanntette sprekker i berget) og spunting som må til for å holde massene på plass. Arbeidet med injeksjon og spunting skal sikre at grunnvannsstanden i fjellet ikke synker når berguttaket starter.

Ved Kveldsro Terrasse er det satt opp et tett plankegjerde som fungerer som ny midlertidig løsning for støyskjerming.  

.
. Foto: Skanska Norge AS

 

Vil du varsles før sprengningsarbeider?

Vil du bli varslet før sprenging? Meld deg på Skanskas SMS-varsling.

Ved Fornebukrysset vil Skanska før jul i år starte forberedelser til senere flytting av påkjøringsrampe fra Ring 3 mot Sandvika.
Ved Fornebukrysset vil Skanska før jul i år starte forberedelser til senere flytting av påkjøringsrampe fra Ring 3 mot Sandvika. Foto: Skanska Norge AS

Starter arbeider ved Fornebukrysset i januar

Ved Fornebukrysset skal påkjøringsrampen fra Ring 3 (Granfosstunnelen) mot Sandvika flyttes. De forberedende anleggsarbeidene ved Fornebukrysset starter etter planen i desember. Veien skal senkes ned i bakken (i et betongtrau), og det skal bygges en bro over. Over Fornebukrysset skal det bygges hovedsykkelvei i begge retninger.

Omlegging av E18: I løpet av arbeidet med Fornebukrysset, vil det  bli behov for å legge om E18-trafikken både østover og vestover.  Dette vil bli varslet i god tid før omleggingen skjer.

Sist oppdatert: