Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen vil utføre permanente støydempende til tak på mange boliger og eiendommer langs den nye vegtrasèen for E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Statens vegvesen følger støyretningslinjen T-1442-2016 for  prosjektet E18 Lysaker-Ramstadsletta (i tråd med vedtatt reguleringsplan). Det betyr at vi utreder innendørs støy for boliger som har støynivå høyere eller lik Lden 55dB ved fasade.

  Dersom innendørs støynivå overskrider grenseverdien satt i NS 8175, vil Statens vegvesen gi tilbud om lokale støydemdende tiltak. Eksempel på slike tiltak kan være utskifting til støydempende ventiler, vinduer eller isolering av yttervegg. Noen av eiendommene kan også få tilbud om en mindre støyskjermet uteplass.

Det er beregnet støy fra ny E18 som er dimensjonerende for eventuelle lokale, permanente støydempende tiltak. 

Framdrift i arbeidet

Arbeidet med oppmåling, utredning og gjennomføring av lokale støytiltak på eiendommene/boligene på E18 Lysaker-Ramstadsletta startet i november 2021.  Mesteparten av tiltakene vil bli utført i perioden 2022-2025. Det betyr at dere som bor i disse boligene, vil få nytte av støysikringstiltakene også i store deler av anleggsperioden for prosjektet.

Arbeidet med oppmåling og utredning samt selve tiltakene gjennomføres av representanter fra entreprenørene Byggmester Strand AS og RVS AS på vegner av Statens vegvesen.

Videopresentasjon om regelverk, beregning av støy og tiltak

I opptaket fra dette informasjonsmøtet får du informasjon om prosjektet, støyregelverk, hvordan vi beregner støy, og hva som er aktuelle fasadetiltak og lokale støyskjermer. Video: Statens vegvesen.