Bygging av 12,8 kilometer ny veg, som nesten i sin helhet skal bygges i jomfruelig terreng med tilknytning til eksisterende vegnett i hver ende. Vegen vil gå over myrområder, der dybden er opptil 13 meter. Den krysser også en del dype daler og elver. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at bekke- og elvedaler ikke skal fylles igjen på strekningen. Derfor skal det bygges åtte brukonstruksjoner på til sammen 578 meter og fire kulverter på til sammen 48,5 meter.

Den nye vegen kommer i berøring med skytterbanen. Denne må flyttes og bygges opp på nytt.

Foto: Statens vegvesen

E39 Betna–Stormyra