For oppdaterte meldinger om stengte veger (inkl. gang og sykkel) og alternative ruter for disse se prosjektets Facebook side ved å klikke på denne lenken www.facebook.com/E18Kristiansand

Til naboer:
Nærmeste naboer til prosjektet kan ved spørsmål ta kontakt med oss på e-post ved å benytte denne adressen: . Vi besvarer henvendelsene fortløpende alle arbeidsdager, kl. 08.00-15.00.

Bedre løsninger for kollektivtrafikken, bygge sykkelekspressveg, bedre adkomst til/fra ferjehavn.

Nytt veganlegg slik det er planlagt å se ut når det er ferdig. Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen er et byggeprosjekt som har planprosjektet E39 Gartnerløkka–Breimyr og reguleringsplanen for E39 Gartnerløkka–Meieriet som grunnlag for byggingen. 

Dagens veg har en årsdøgntrafikk på om lag 40 000 kjøretøyer. Det er problemer med forsinkelser i rushtidene for trafikken både trafikken til og fra ferjene og for trafikk på gjennomgående E18/E39. Det er også problemer med økt trafikk i bygatene.

Det planlagte prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 i Kristiansand kommune med nye kryss med Vestre Strandgate, ferjeterminalen og rv. 9, del av ny Havnegate med adkomst til containerhavn, prioriterte løsninger for kollektivtrafikk og gjennomgående sykkelekspressveg. Adkomst til tankanlegg Circle-K legges om, og ny tilførselstunnel bygges for å opprettholde jernbanespor til industri i Kolsdalen. Ny bru over jernbaneområdet tilpasses dagens og framtidig sporplan slik at vegprosjektet kan bygges uavhengig av den planlagte utbyggingen av jernbanestasjonen. I prosjektet inngår bygging av to parallelle jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal, for overgang av gods fra sjø til bane.

Prosjektet legger til rette for videreføring av Havnegata fram til containerhavn syd og vest i Kvadraturen (Silokaia/Odderøya). Dette bidrar til bedre fordeling av trafikken i Kristiansand by og til og fra E18/E39, samtidig som det gir mulighet til å prioritere kollektivtrafikk til/fra Kvadraturen i Vestre Strandgate. Prosjektet bidrar også til utvikling av sikre og effektive knutepunkter for overgang mellom ulike transportmidler. Det er også viktig for utvikling av et robust vegsystem i Kristiansandsregionen med sammenhengende standard og økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gåing. Prosjektet gir bedre adkomst til ferjeterminal, jernbanestasjon, containerhavn, sentrum vest og til rv. 9.

Prosjektet inngår i KVU/KS1 for Samferdselspakke Kristiansandsregionen som ble behandlet av regjeringen i 2012. Kommunedelplan for E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen– Breimyr ble vedtatt i 2005 og reguleringsplan for prosjektet ble vedtatt i 2015.

Det er satt av midler til prosjektering, samt noe grunnerverv, gjennom den vedtatte forlengelsen av bompengeordningen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 1, jf. Prop. 134 S (2016-2017). Videre foreligger det vedtak om utbygging av prosjektet i «Prop.95 S (2020-2021) Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 i Agder».

Utbyggingen av prosjektet startet opp høsten 2021 med åtte forberedende entrepriser som ferdigstilles sommeren 2023. Øvrig vegbygging vil bli gjennomført i hovedkontrakten som ble lyst ut i markedet i våren 2022 og har en forventet kontraktsinngåelse høsten 2023.

Oversiktskart over prosjektet. Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll
Oversiktskart over prosjektet. Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll

Vei:
E39
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Kristiansand
Fylker:
Agder
Lengde:
1400 meter
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
4010 millioner (2023-kr). Finansiert med 40% stat og 60% bompenger.
Oppstart:
2021
Antatt åpnet:
2029

Gartnerløkka–Kolsdalen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Prosjektkontor Baneheia, Banehaven 2a-2b, 4612 Kristiansand

Kontakter

Jan Helge Egeland

Prosjektleder
Telefon:
992 59 333
E-post:

Trygve Håland

Prosjekteringsleder
Telefon:
916 55 833
E-post:

Rune Galteland

Hovedbyggeleder, E8 - Hovedkontrakt
Telefon:
995 55 702
E-post:

Erling Andre Flo

Byggeleder, E3 - Omlegging av infrastruktur
Telefon:
415 00 806
E-post:

Bård Kimestad

Byggeleder betong, E8 - Hovedkontrakt
Telefon:
909 28 881
E-post:

Nicholas Sean Rushbrooke

Byggeleder elektro/SRO, E8 - hovedkontrakt
Telefon:
976 38 373
E-post:

Øystein Aalen

Planleggingsleder / reguleringsplan
Telefon:
416 35 642
E-post:

Samir Kolukcija

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
901 03 866
E-post:

Sist oppdatert: