Bedre løsninger for kollektivtrafikken, bygge sykkelekspressveg, bedre adkomst til/fra ferjehavn.

Prosjektet slik det er planlagt å se ut når det er ferdig. Illustrasjon: Statens vegvsen/Rambøll

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen er et byggeprosjekt som har planprosjektet E39 Gartnerløkka–Breimyr og reguleringsplanen for E39 Gartnerløkka–Meieriet som grunnlag for byggingen. 

Statens vegvesen arbeider med optimaliseringer og mindre endringer av reguleringsplanen. Dette vil bli framlagt høsten 2021.

Dagens veg har en årsdøgntrafikk på om lag 40 000 kjøretøyer. Det er problemer med forsinkelser i rushtidene for trafikken både trafikken til og fra ferjene og for trafikk på gjennomgående E18/E39. Det er også problemer med økt trafikk i bygatene.

Det planlagte prosjektet omfatter bygging av ny E18/E39 i Kristiansand kommune med nye kryss med Vestre Strandgate, ferjeterminalen og rv. 9, del av ny Havnegate med adkomst til containerhavn, prioriterte løsninger for kollektivtrafikk og gjennomgående sykkelekspressveg. Adkomst til regional oljeterminal legges om, og ny tilførselstunnel bygges for å opprettholde jernbanespor til industri i Kolsdalen. Ny bru over jernbaneområdet tilpasses dagens og framtidig sporplan slik at vegprosjektet kan bygges uavhengig av den planlagte utbyggingen av jernbanestasjonen. I prosjektet inngår bygging av to parallelle jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal, for overgang av gods fra sjø til bane.

Prosjektet legger til rette for videreføring av Havnegata fram til containerhavn syd og vest i Kvadraturen (Silokaia/Odderøya). Dette bidrar til bedre fordeling av trafikken i Kristiansand by og til og fra E18/E39, samtidig som det gir mulighet til å prioritere kollektivtrafikk til/fra Kvadraturen i Vestre Strandgate. Prosjektet bidrar også til utvikling av sikre og effektive knutepunkter for overgang mellom ulike transportmidler. Det er også viktig for utvikling av et robust vegsystem i Kristiansandsregionen med sammenhengende standard og økt satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gåing. Prosjektet gir bedre adkomst til ferjeterminal, jernbanestasjon, containerhavn, sentrum vest og til rv. 9.

Prosjektet inngår i KVU/KS1 for Samferdselspakke Kristiansandsregionen som ble behandlet av regjeringen i 2012. Kommunedelplan for E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen– Breimyr ble vedtatt i 2005 og reguleringsplan for prosjektet ble vedtatt i 2015. Det er satt av midler til prosjektering, samt noe grunnerverv, gjennom den vedtatte forlengelsen av bompengeordningen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, jf. Prop. 134 S (2016-2017).

Oversiktskart over prosjektet. Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll

Vei:
E39
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Kristiansand
Fylker:
Agder
Lengde:
1400 meter
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
3,28 milliarder. (2020-kroneverdi) Finansiert med 40% stat og 60% bompenger.
Oppstart:
2021
Antatt åpnet:
2026

Gartnerløkka–Kolsdalen © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Prosjektkontor Baneheia, Kirkegata 53, 4612 Kristiansand

Kontakter

Nils Ragnar Tvedt

Prosjektleder
Telefon:
91 82 94 08
E-post:

Trygve Håland

Prosjekteringsleder
Telefon:
916 55 833
E-post:

Øystein Aalen

Planlegger
Telefon:
41635642
E-post:

Kristen Langan

Grunnerverv
Telefon:
909 52 782
E-post:

Samir Kolukcija

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90 10 38 66
E-post:

Sist oppdatert: