Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Prosjektet er en av fire anleggsplasser hvor Statens vegvesen vil stille krav til entreprenøren om fossilfrie anlegg.

Anleggsplasser i transportsektoren er betydelige kilder til klimagassutslipp. På et typisk veganlegg vil om lag 1/3 av klimautslippene komme fra anleggsmaskiner, mens 2/3 kommer fra produksjon av materialer som brukes i vegbygging som betong, stål og asfalt.

Fossilfritt anlegg i Kristiansand

E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen er et konsentrert samferdselsprosjekt i by, med muligheter for å være et fossilfritt anlegg og klimavennlig.

Statens vegvesen skal utføre forberedende arbeider med flere mindre entrepriser, pr. i dag antatt fire slike. Disse sendes ut i løpet av 2021. Deretter skal vi utvikle og prosjektere hovedarbeidene i et samspill mellom byggherre, entreprenør og konsulent.

I kontraktene ønsker vi å stille krav til bruk av fossilfritt drivstoff der det er mulig, og stimulere til så stor andel som mulig. En god klimavennlig anleggsgjennomføring blir også vurdert ved tildeling av kontraktene.

I samspillsfasen ønsker vi å kontraktfeste krav til et fossilfritt anlegg, med konkrete spesifiseringer av maskintyper, utstyr, drivstoff typer, osv. Det ønskes å kontraktsfeste insitamenter/bonus ordninger for å oppnå dokumenterbare resultat (ros framfor ris).

Prosjektet ønsker også ut over fossilfritt anlegg å komme fram til løsninger som gir et redusert CO2-utslipp. Dette går på alt av maskiner og utstyr i tillegg til massehåndtering, materialvalg, materialproduksjon, leveranser, byggemetoder, m.m. 

Målet er å oppnå fossilfritt anlegg og klimavennlig anlegg, hvor det testes ut krav, stimulering til å oppnå et godt miljø i gjennomføringen, samt hvordan det kan måles og dokumenteres. Dokumenter om slike krav har betydning for effektiviteten på anlegget, og om det krever flere riggareal. Vi ønsker også å dokumentere hva som kreves av omgivelsene for å nå de målene vi har satt, for eksempel leveranse av drivstoff, el-kraft og lignende. Innenfor anleggsområdet er det drivstoffanlegg (CircleK-tankanlegg), regional forsyning av strøm (Agder Energi Nett) og fjernvarme/kjøling (Agder Energi Varme), mulighetene ligger med andre ord til rette.

Vil kutte klimautslipp med 50 prosent

Vegvesenet nasjonalt har som mål å redusere klimautslippene fra anleggsvirksomhet og drift av vegnettet med 50 prosent innen 2030.

Samferdselsdepartementet har, som oppfølging av «Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren» bedt transportetatene og Nye Veier AS om innspill til piloter på kort og mellomlang sikt for å drive frem en raskere innføring av løsninger for fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser. Regjeringen prioriterer 75 mill. kroner årlig i første seksårsperiode i NTP til slike pilotprosjekter. På denne bestillingen foreslår nå Vegvesenet fire vegprosjekter som pilotprosjekter som skal være fossilfrie anleggsplasser.

Disse fire prosjektene meldes inn som pilotprosjekter for anlegg med utslippsfrie anleggsmaskiner:

1)     E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand – uttesting av nullutslippsmaskiner (de første kontraktene er klar for utlysning) lenke: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39gartnerlokkakolsdalen

2)      E39 Betna–Stormyra – entreprisen Betna-Hestnes, uttesting av batterielektriske anleggsmaskiner (lyses ut snart) Lenke: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39betnastormyra/betna-hestnes

3)     OPS Hålogalandsvegen (anskaffelsesprosess med prekvalifisering og forhandlinger før endelig tildeling (anskaffelsesprosessen vil gå i perioden 2021-2023) Lenke: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/halogalandsvegen

4)      E8 Sørbotn-Laukslett – krav om nullutslippsmaskiner (prosentandel eller 100 % - planlagt utlysning 2021/2022)  Lenke: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e8ramfjord

- I disse utlysningene vil vi stille krav til eksterne leverandører om å innfri våre krav om fossilfrie anleggsplasser, sier Gina Ytteborg, fagdirektør for HMS og bærekraft. 

 I tillegg vil Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, etablere et prosjekt hvor det legges til rette for utprøving av kjøretøy, maskiner og utstyr med nullutslippsteknologi i ulike drifts- og vedlikeholdskontrakter.

Fakta:

  •      «En fossilfri anleggsplass innebærer å erstatte bruk av fossile brensler, i hovedsak diesel, med fossilfrie løsninger.
  • Statens vegvesen har sammen med Miljødirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova har i Klimakur 2030 analysert potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser med minst 50 prosent sammenlignet med 2005.
  • Klimakur 2030 fastslår at Norge må iverksette omfattende tiltak for å kunne redusere Norges klimagassutslipp i tråd med gjeldende forpliktelser. Norge har meldt inn en forpliktelse under Parisavtalen om å redusere utslippene med minst 50 og opp mot 55 pst. i 2030 sammenlignet med 1990.
  • Det er et avgjørende steg på veien mot at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, hvor utslippene skal reduseres med 90 til 95 pst. sammenlignet med 1990. 
Vegvesenet nasjonalt har som mål å redusere klimautslippene fra anleggsvirksomhet og drift av vegnettet med 50 prosent innen 2030. Foto: Ellinor Hansen / Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder