Last ned: Informasjon fra grunnervervsmøtet 1. mars 2022 på Samfunnshus Vest (PDF, 5MB)

Statens vegvesen skal på vegne av Bymiljøetaten i Oslo (BYM) ruste opp og etablere sammenhengende gang- og sykkelveg langs Griniveien på strekningen Røakrysset–Oslo/Bærum grense. Tiltaket koples sammen med gang- og sykkelvegløsningen som er bygd på Bærumssiden.

Gang- og sykkelveien langs Griniveien er en del av Plan for sykkelveinettet - Oslo kommune.

Samtidig som Statens vegvesen etablerer gang- og sykkelveg, skal Vann- og avløpsetaten i Oslo rehabilitere ledningsnettet langs Griniveien mellom Røakrysset og Ekraveien. Dette blir gjort samtidig for å unngå flere graveperioder.

Griniveien, Røa-Oslo grense, er en del av hovednettet for sykkel i Oslo og en del av Sykkelrute Sørkedalsveien. Sykkelrute Sørkedalsveien starter ved bygrensa mot Bærum, følger Griniveien og Sørkedalsveien til Smestadkrysset - Sykkelkart - Sykkel - Oslo kommune

Prinsippskisse for opprustingen av Griniveien med gang- og sykkelveg og fortau.
Prinsippskisse for opprustingen av Griniveien med gang- og sykkelveg og fortau. Planlagt ferdig våren 2025. Foto: Illustrasjon: Norconsult / Statens vegvesen

Dette skal Statens vegvesen gjøre

 • Bygge ny gang- og sykkelveg og nytt fortau mellom Røakrysset og Ekraveien, ca. 450 meter
 • Ruste opp eksisterende gang- og sykkelveg mellom Ekraveien og Oslo/Bærum grense, ca. 350 meter
 • Tilpasse avkjørsler

Dette skal Vann- og avløpsetaten i Oslo

 • Skifte ut vann- og avløpsledninger mellom Røakrysset og Ekreveien, ca. 450 meter

Finansering

 • For at strekningene i Plan for sykkelvegnettet i Oslo skal bli bygd, kreves det at både stat og kommune prioriterer ressurser til dette. Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Statens vegvesen har derfor inngått en samarbeidsavtale om fordeling av ansvar for investering i sykkelvegnettet i Oslo. Et av hovedprinsippene, er at Statens vegvesen tar investeringsansvar for regionale sykkelruter som krysser kommunegrensa. Selv om Statens vegvesen har bygge- og investeringsansvaret for Grinivegen, er Bymiljøetaten vegeier og skal ta over anlegget etter at det er ferdigstilt.
 • Vann- og avløpsetaten i Oslo finansierer rehabiliteringen av ledningsnettet i Griniveien.

Tidsplan

 • Høst 2021 – årsskiftet 2022/23:
  Detaljplanlegging gang- og sykkelveg og fortau + grunnerverv (Statens vegvesen)
  Forberedelser til utskifting av vann- og avløpsledninger (Vann- og avløpsetaten)
 • Vinter/vår 2023: Behandling av byggesknad i Plan og bygningsetaten og godkjenning av byggeplan i Bymiljøetaten i Oslo kommune
 • Høst 2023: Byggestart
 • Høst 2025: Ferdigbygd prosjekt

Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Oslo
Fylker:
Oslo
Lengde:
750 meter
Finansiering:
Stat

Griniveien Røa–Oslo grense © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Magne Vikne

Prosjektleder
Telefon:
90 91 32 52
E-post:

Marta Skibnes

Byggeleder
Telefon:
93 08 94 25
E-post:

Ingrid Larsen Holtmoen

Byggeleder
Telefon:
47 60 54 58
E-post:

Ingeborg Brundell

Grunnerverv
Telefon:
45 43 75 33
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre