Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning veg/bane

Konseptvalgutredningen er avsluttet

Målet for KVU for transportløsninger på strekningen Trondheim–Steinkjer er å utvikle konsepter for fremtidige transportsystemet i korridoren. Konseptene skal omhandle systemer for veg og jernbane. Forslag til tiltak skal rettes mot et langsiktig tidsperspektiv på ca. 30 år og kortsiktige løsninger med fire- til tiårsperspektiv.

KVU-en skal fange opp de nasjonale målene for transportkorridoren. I tillegg skal de regionale utviklingsperspektivene inngå, slik at de langsiktige tankene Trøndelagsfylkene har om transportsystemet blir inkludert.

Utredningen skal munne ut i en anbefaling som angir både valg av konsept og videre planlegging/prosess.

Arbeidet skal  kunne brukes som grunnlag for arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2014–2023, regional Transportplan og andre pågående planer som omhandler transport- og finansieringsløsninger på strekningen.

Vegprosjekter som er under planlegging eller bygging på strekningen

OversiktTrondheimSteinkjer
Planområde

Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Frosta, Malvik, Stjørdal, Trondheim, Steinkjer, Levanger, Verdal
Fylker:
Trøndelag
Finansiering:
Stat
Oppstart:
Mai 2010
Antatt åpnet:
Desember 2016

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Joar Nordtug

Prosjektleder
Telefon:
90 68 06 02
E-post:

Sist oppdatert: