Statens vegvesen har lagt ut forslag til endring av reguleringsplan for rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg til høring og offentlig ettersyn.

Statens vegvesen legger i henhold til plan - og bygningsloven §§ 12-10 og 3-7 planforslaget for reguleringsplan for rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget er en endring av gjeldende plan som ble vedtatt i 2020.

Kart rv. 3 Tunna bru
Kart rv. 3 Tunna bru Foto: Statens vegvesen

Reguleringsendringen omfatter:

  • Utvidelse av planområdet mot nord
  • Stedvis justering av ny rv.3, samt justering og flytting av kryss fv. 2246 til Lonåsen
  • Passeringslomme ved samme kryss
  • Endret brukonsept
  • Utvidelse av deponiområder innenfor planen
  • Justering og komplettering av regulerte adkomstveger til jord- og skogbruk

Høringsperiode

Forslag til endring av reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 23 februar til 12 april 2024.

Merknadsfrist

Frist for å komme med merknader til planen er 12. april 2024. 

Merknader sendes skriftlig til: 

Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller . Innspill merkes med «22/218466».

Ta gjerne kontakt med oss

Eventuelle spørsmål kan rettes til: 

Prosjektet: Byggeleder Stig Johansen

  • telefon 970 67 709 eller e-post

Planprosessen: Planleggingsleder Trond Elveos

  • telefon 468 04 949 eller e-post

Tirsdag den 19 mars 2024, vil det være anledning til å treffe oss på anleggsriggen for Tunna bru fram til kl. 18:00. 

_____________________________________________________________________

Plandokumenter

Fagrapporter og vedlegg