Statens vegvesen legg ut planforslaget for strekningen Eikredammen–Ulsåk i Hemsedal på høyring 8.januar 2024.

Statens vegvesen legg ut forslag til reguleringsplan for rv.52 Eikredammen–Ulsåk i Hemsedal kommune til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12.10. Reguleringsplanen vil liggje ute til offentleg ettersyn til 19. februar 2024

Reguleringsplanen blir behandla eter §3-7 i plan- og bygningslova. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legg reguleringsplanane ut til offentleg ettersyn, medan kommunen sluttbehandlar og vedtek planane.

Formålet med planen

Riksveg 52 er ein viktig transportveg for godstransport mellom aust og vest. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å bedra trafikktryggleik og framkome på strekninga.

Alle innspel må sendast skriftleg for å bli godtekne.

Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil krevja erverv av grunn. Arbeidar med grunnerverv startar normalt når reguleringsplan er vedteken. Det er vedteke reguleringsplan som gir heimel for å gjennomføre grunnerverv.

Merknadsfrist

Merknader til planen blir sende skriftleg innan 19. februar 2024 til:

  • Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER eller
  • Merknader blir merka med: «Merknad til rv.52 Eikredammen-Ulsåk 21/113046»

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med:

Prosjektleiar Knut Erik Skogen

  • tlf: 917 50 056,
  • e-post:

Planleggingsleiar Anne-Lise Mastrup

  • tlf: 916 87 951
  • e-post:

Plandokumenter

Vedlegg

Aktuelt for fylke(r): Buskerud