Riksveg 52 er en viktig transportveg for godstransport mellom øst og vest.

Vinterregularitet er viktig, og tiltak som skal utføres tar sikte på å bedre fremkommelighet på vinteren for tunge kjøretøy. Støytebakken øst for Venås er under vanskelige kjøreforhold en hindring for tungtransport. Statens vegvesen ønsker derfor å utvide vegen med et forbikjøringsfelt/ «krabbefelt» opp Støytebakken, og øke kapasiteten på kjettingplassen før bakken.

Dette medfører en breddeutvidelse av dagens veg med ett kjørefelt på en strekning på 0,5-1km.

Redusert antall avkjørsler til rv. 52 er ønskelig og i planprosessen vil samordning og omlegging av avkjørsler vurderes.

I tillegg ønsker Hemsedal kommune at de planlegges for en gang- og sykkelveg vest for Tuv sentrum.

Varsel om planoppstart for rv. 52 Tuv–Venås er lagt ut, merknader til planen sendes skriftlig innen 16. november 2020.

Tuv-Venås rv. 52 HemsedalTuv-Venås. Foto: Kjell Wold