Rv. 52 Storeskar bru, Storeskard–Galdane © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Riksveg 52 er en viktig transportveg for godstransport mellom øst og vest. Vinterregularitet er viktig, og tiltak som skal utføres tar sikte på å bedre fremkommelighet på vinteren for tunge kjøretøy.

Rv. 52 har ved Storeskar bru ikke god nok kurvatur, og det er behov for å øke bruas bæreevne. Statens vegvesen ønsker derfor å etablere en ny bru nedstrøms dagens bru, og endre vegføringen inn til brustedet.

Varsel om planoppstart for rv. 52 Storeskard–Galdane er lagt ut, merknader til planen sendes skriftlig innen 16. november 2020.