Statens vegvesen skal i samarbeid med Hemsedal kommune lage detaljreguleringsplan for gang og sykkelveg langs riksveg 52 mellom Holde bru og Tuv.

Riksveg 52 Holde bru–Tuv. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

I 2023 ble gang og sykkelvegen mellom Trøim og Holde bru bygd. I 2022 ble reguleringsplanen mellom Tuv og Venås vedteken. Reguleringsplanen for Tuv sentrum ble vedteken i 2019. Desse planane omfattar blant anna gang og sykkelveg.

Eit gang og sykkelvegtilbod mellom Holde og Tuv vil kople vedtekne planar saman med eksisterande gang og sykkelanlegg, og når alt er bygd vil det væra et samanhengande gang og sykkelanlegg frå Venås i vest til Ulsåk i øst på 11,5km.

Dette vil bidra til både økt trafikksikkerheit og mobilitet for mjuka trafikantar både lokalt og på lengre reiser.

Gang og sykkelvegen mellom Trøim og Holde bru ligg på nordsida av riksvegen. Brua for gåande og syklande i Tuv ligg også på nordsida av riksvegen. Samtidig er det meste av busetnaden i planområdet på nordsida, og på store deler av strekninga ligg riksvegen så nær Hemsil på sørsida av vegen at moglegheitene for å utvide vegarealet sørover er dårleg.

Fremdrift

Reguleringsplanarbeidet startes opp tidlig i 2024.