Riksveg 52 er en viktig transportveg for godstransport mellom øst og vest.

Aktuelt nå: Reguleringsplan for Rv. 52 Tuv-Venås til offentleg ettersyn, høringsfrist 15. mars 2022.

Rv. 52 Tuv–Venås © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Vinterregularitet er viktig, og tiltak som skal utføres tar sikte på å bedre fremkommelighet på vinteren for tunge kjøretøy. Støytebakken øst for Venås er under vanskelige kjøreforhold en hindring for tungtransport. Statens vegvesen ønsker derfor å utbedre vegen med bedre stigningsforhold, kurvatur, og bredde.

Dagens kjettingplass skal erstattes av en ny som skal bygges i henhold til dagens krav.

Redusert antall avkjørsler til rv. 52 er ønskelig og i planprosessen vil samordning og omlegging av avkjørsler vurderes.

Det planlegges også for en gang- og sykkelveg vest for Tuv sentrum frem til Venås bru.

Fremdrift

  • Reguleringsplanen skal ut på høring januar 2022.
  • Vedtaksbehandling av planen tidlig 2022.
  • Utlysning av kontrakt våren 2022.
  • Kontraktsignering, og oppstart entreprise sommeren 2022.
Fra Tuv mot Venås bru skal vegen utbedres med krabbefelt i Støytenbakken.
Fra Tuv mot Venås bru skal vegen utbedres med krabbefelt i Støytenbakken. Foto: Kjell Wold