Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Riksveg 52 er en viktig transportveg for godstransport mellom øst og vest.

Rv. 52 Tuv–Venås © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Vinterregularitet er viktig, og tiltak som skal utføres tar sikte på å bedre fremkommelighet på vinteren for tunge kjøretøy. Støytebakken øst for Venås er under vanskelige kjøreforhold en hindring for tungtransport. Statens vegvesen ønsker derfor å utbedre vegen med bedre stigningsforhold, kurvatur, og bredde.

Dagens kjettingplass skal erstattes av en ny som skal bygges i henhold til dagens krav.

Redusert antall avkjørsler til rv. 52 er ønskelig og i planprosessen vil samordning og omlegging av avkjørsler vurderes.

Det planlegges også for en gang- og sykkelveg vest for Tuv sentrum frem til Venås bru.

Fremdrift

  • Reguleringsplan vedtatt november 2022
Fra Tuv mot Venås bru skal vegen utbedres med krabbefelt i Støytenbakken.
Fra Tuv mot Venås bru skal vegen utbedres med krabbefelt i Støytenbakken. Foto: Kjell Wold