Rv. 52 Tuv–Venås © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Riksveg 52 er en viktig transportveg for godstransport mellom øst og vest.

Vinterregularitet er viktig, og tiltak som skal utføres tar sikte på å bedre fremkommelighet på vinteren for tunge kjøretøy. Støytebakken øst for Venås er under vanskelige kjøreforhold en hindring for tungtransport. Statens vegvesen ønsker derfor å utvide vegen med et forbikjøringsfelt/ «krabbefelt» opp Støytebakken, og øke kapasiteten på kjettingplassen før bakken.

Dette medfører en breddeutvidelse av dagens veg med ett kjørefelt på en strekning på 0,5-1km.

Redusert antall avkjørsler til rv. 52 er ønskelig og i planprosessen vil samordning og omlegging av avkjørsler vurderes.

I tillegg ønsker Hemsedal kommune at de planlegges for en gang- og sykkelveg vest for Tuv sentrum.

Varsel om planoppstart for rv. 52 Tuv–Venås er lagt ut, merknader til planen sendes skriftlig innen 16. november 2020.

Tuv-Venås rv. 52 Hemsedal
Fra Tuv mot Venås bru skal vegen utbedres med krabbefelt i Støytenbakken. Foto: Kjell Wold