Innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn bestod av Statens vegvesen, Bane NOR, Statsbygg, Multiconsult, Cautus Geo, Heidelberg Materials (Norcem) og Argeo.

Prosjektet varte fra 2020 til 2023 og jobbet med å utvikle ny teknologi for å redusere klimagassutslippene fra grunnforsterkning i områder med kvikkleire. 

Bakgrunnen for KlimaGrunn var et mål om å redusere de store klimagassutslippene som er knyttet til grunnstabilisering i bygge- og anleggsbransjen. Utslippene kommer først og fremst fra produksjonen av bindemidler, som for eksempel kalk og sement, som blandes inn i jorda. Ved å utvikle ny måleteknologi som gir bedre kontroll på styrkeutviklingen til den stabiliserte jorda, kan vi redusere bruken av bindemiddel betraktelig.

KlimaGrunn har utviklet en ny arbeidsmetodikk som omfatter hele løpet fra grunnundersøkelser og laboratorieforsøk, via beregninger og prosjektering til instrumentering og kontroll av peler i felt. Prosjektet har utviklet ny måleteknologi som setter oss i stand til å måle styrkeutviklingen i den stabiliserte jorda fra innblandingen gjøres på dag 0, til så langt fram i tid man ønsker. Hensikten er å la pelene herde over lengre tid og dermed tillate seg at å bruke mindre bindemiddel, som igjen reduserer klimagassutslippene.

Den 5. juni 2023 holdt KlimaGrunn et sluttseminar for bransjen i Oslo. Der ble resultatene fra arbeidet presentert, og deltakerne var med på en diskusjon om veien videre for å redusere klimagassutslipp fra grunnforsterkning.

I løpet av 2024 tas arbeidsmetodikken i bruk i Statens vegvesens prosjekt E6 Megården-Sommerset i Nordland, og Bane NORs prosjekt Sandbukta-Moss-Såstad i Østfold. Videre jobber Statens vegvesen med å innarbeide resultatene fra KlimaGrunn i veilederen Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger.

Vitenskapelige artikler for videre fordypning: 

Innovasjonspartnerskap