Arbeidet utsettes på anbud i femårskontrakter og utføres av entreprenører. Kontraktene utføres etter en mal utarbeidet av Vegdirektoratet. Men vegvesenets fem regioner er ansvarlige byggherrer for disse arbeidene, og eventuelle henvendelse vedrørende disse må skje til den enkelte region. Se kart som viser fordeling av kontrakter og entreprenører.

Statens vegvesen arbeider også med forskning og utvikling (FoU) og kompetansebygging, og formidler dette i form av rapporter, lærebøker og kurs/konferanser.

Generelle henvendelser vedrørende veg- og trafikkmeldinger finner man på http://www.vegvesen.no/trafikkbeta eller ved å kontakte Statens vegvesens vegtrafikksentral (VTS) på telefon 175.

Generelle spørsmål om vinterdrift

For spørsmål vedrørende vinterdrift lokalt kan du henvende deg til den enkelte region.