Statens vegvesen har ansvar for organisering av arbeidet med utførelse av drift og vedlikehold på riksveinettet.

Arbeidet utsettes på anbud i femårskontrakter og utføres av entreprenører. Kontraktene utføres etter en felles mal utarbeidet av Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Etter omorganiseringen 1. januar 2020 er ansvaret for riksveiene og fylkesveiene fordelt mellom Statens vegvesen og de nye fylkeskommunene. Statens vegvesen har ansvaret for riksveikontraktene og fylkeskommunene for sine fylkesveikontrakter. I en overgangsperiode vil det være noen videreførte felleskontrakter som styres av Statens vegvesen og fylkeskommunene i fellesskap, men ansvaret for riksveiene og fylkesveiene er også her fordelt.

Statens vegvesen arbeider også med forskning og utvikling (FoU) og kompetansebygging, og formidler dette i form av rapporter, lærebøker og kurs/konferanser.