Ombygging er alt som gjør at kjøretøyets tekniske spesifikasjoner og utseende endres i forhold til hvordan det var da det ble registrert for bruk i Norge.

Før du starter å bygge om et kjøretøy anbefaler vi deg å ta kontakt med en trafikkstasjon for å få veiledning. Da kan du få nærmere informasjon om hva som regnes som ombygging, og hvor mye som er tillatt å gjøre.

For kjøretøy som er 30 år eller eldre finnes det egne retningslinjer for godkjenning av mer omfattende ombygginger. Retningslinjene beskriver godkjennings- og kontrollkriterier for de mest vanlige ombyggingene.

Når du har bygd ferdig et kjøretøy må kjøretøyet på nytt godkjennes av en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Her kan du bestille kjøretøykontroll

For mer omfattende ombygginger, slik som motorbytte, bytte av hjuloppheng, endring av karosseri, og lignende skal det søkes før arbeidet igangsettes. Du kan bruke dette søknadsskjema og sende det til .  

Kjøretøy anses som ombygd blant annet når det

 • endres motoreffekt (såkalt «chiptuning» eller trimming)
 • byttes motor til annen utførelse
 • byttes til hjuloppheng av annen utførelse
 • skifter kjøretøygruppe, for eksempel fra varebil til personbil
 • endrer tekniske spesifikasjoner, som antall aksler, endret totalvekt, senking eller heving av understell
 • endres drivstofftype eller batterikjemi

Godkjenning av ombygging uten å søke først 

Ved mindre ombygginger bestiller du time for kontroll direkte hos Statens vegvesen.

Eksempler på mindre ombygginger er

 • varebil til personbil
 • endre antall sitteplasser
 • endring av tillatte vekter
 • montering av senkesett
 • bytte av dekk/felg når dette krever godkjenning
 • montering av frontalt beskyttelsessystem (kufanger)
 • motortuning med dokumentasjon fra teknisk instans (som TÜV/DEKRA)

Du må søke før du starter en større ombygging 

Større ombygginger må søkes om i forkant av at ombyggingen igangsettes. Ved behandling av søknaden vil du få veiledning om ombyggingen du har søkt om, blant annet om summen av endringer kan tillates og de tekniske løsningene som er beskrevet i søknaden. På den måten unngår du å velge tekniske løsninger som ikke kan godkjennes eller at du foretar så omfattende endring at kjøretøyet anses som oppbygget (nytt).

For de mest omfattende saken blir søknaden også oversendt til Spesialistgruppe for ombygde, oppbygde og reparerte kjøretøy (SFOOR). SFOOR vil i slike saker blant annet vurdere de tekniske løsningene og omfanget av endringene. På bakgrunn av denne gjennomgangen gir SFOOR en anbefaling til trafikkstasjonen om hva som kan godkjennes eller ikke. Trafikkstasjonen benytter denne anbefalingen i videre behandling av søknaden og som grunnlag for svar til kjøretøyeier.

På denne måten sikres det likebehandling av de større ombyggingene. Alle amatørbyggsøknader oversendes også SFOOR for gjennomgang.

Eksempler på ombygginger det må søkes om

 • motorbytte til større motor enn det kjøretøyet er godkjent med
 • motortrimming utover det som er nevnt ovenfor
 • rammebytte eller motorbytte til annen type på MC (eks Chopper)
 • HotRod-prosjekter
 • endring av karosseriets utførelse
 • endring av ramme
 • endring av hjuloppheng til annen type enn fabrikklevert 

Motorbytte/motortrimming 

Ved motorbytte/motortrimming på bil med totalvekt inntil 3500kg tillates det at effekt kan økes til

 • den største effekten som ble fabrikklevert i kjøretøyet
 • motoreffekt på maksimalt 20kW/100kg (egenvekt uten fører)

Det er det alternativet som gir høyest effekt av disse to som begrenser hvilken motoreffekt som kan godkjennes. Det stilles vilkår for godkjenning av effekt etter disse grensene. Dette vil være knyttet til bl.a. bremsedimensjonering og styrke på bærende konstruksjon. Dette vurderes i forbindelse med behandling av søknad om ombygging og hvilke komponenter som skal benyttes ved ombyggingen. Det innebærer at i de tilfellene vilkårene ikke er tilfredsstilt kan man heller ikke utnytte disse effektgrensene fullt ut.

Dersom det foreligger dokumentasjon fra teknisk instans vil høyere effekt enn de to ovennevnte alternativene kunne godkjennes. 

Spesialistgruppe for ombygde, oppbygde og reparerte kjøretøy (SFOOR) 

SFOOR er en rådgivende gruppe med spesialkompetanse innenfor området reparasjon, ombygging og oppbygging, samt amatørbygg, og som bistår kjøretøyseksjonene med faglige råd.

Formålet med SFOOR er å sikre enhetlig saksbehandling og å utvikle spesialkompetanse innenfor feltet reparasjon, ombygging og oppbygging. Gruppen skal også gi innspill til blant annet tekniske løsninger, med særlig vekt på trafikksikkerhets- og miljøhensyn. 

 • SFOOR har en rådgivende funksjon overfor trafikkstasjonene, både når det gjelder regelverk og tekniske spørsmål.

 • Mer omfattende ombygginger oversendes fra de geografiske kjøretøyseksjonene til SFOOR for gjennomgang.

 • SFOOR har et landsdekkende ansvar for amatørbyggsaker. Alle søknader om bygging av amatørbygg blir oversendt fra de geografiske seksjonene til SFOOR for vurdering.

 • SFOOR bistår i tillegg fagseksjonene i Statens vegvesen med regelverksutvikling, utarbeidelse av veiledninger/retningslinjer og policy på fagområdet. 
Sist oppdatert: