Trafikkbildet blir stadig mer komplekst, og vi er enda flere trafikantgrupper som deler veien.

Våren 2022 hadde vi en samspillskampanje som omfattet alle trafikantgrupper. Vi delte blant annet filmsnutter med gode råd og tips til hvordan du kan bidra til et godt samspill.

Spill sammen i trafikken – se dine medtrafikanter.

Se flere videoer

Forrige samspillskampanje, «Del veien», handlet om samspillet mellom syklist og bilist. Kampanjen ble lansert i 2013 og gikk frem til 2019.

Nullvekstmål og nullvisjon

De ni store byområdene i Norge har inngått en avtale om nullvekstmål i personbiltrafikken. Det vil si at all økning av reiser skal tas ved kollektivtransport, gange eller sykkel. Det kan medføre at trafikkbildet i byene blir mer komplekst samtidig som at risikoen for ulykker øker.

Myke trafikanter har høyere risiko enn bilister for å bli drept eller skadet i trafikken. Derfor er det en utfordring å sørge for at nullvekstmålet ikke går på bekostning av nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken.

Forprosjekt til ny samspillskampanje

I 2019 startet vi å utrede om en holdningskampanje vil være et hensiktsmessig virkemiddel for å bedre trafikksikkerheten for de ulike trafikantgruppene, i spennet mellom nullvekstmålet og nullvisjonen.

Et stadig mer komplekst trafikkbilde og en økende andel myke trafikanter krever mer fokus. Undersøkelsene vi har gjennomført, viser flere utfordringer i dagens trafikkbilde som kan bli en del av en ny kampanje.

Viktige funn

  • Det å vise hensyn, respektere hverandres roller og god kommunikasjon blant alle trafikantgrupper er avgjørende for et godt samspill i trafikken.
  • Det er generell mangel på kunnskap om regler og forståelse for hverandres roller.
  • Det er trangt om plassen på alle typer veier der ulike trafikantgrupper må dele areal, men særlig på gang- og sykkelveier.
  • Manglende tegngiving som bruk av blinklys, signalisering, o.l. fører til frustrasjon og uforutsigbarhet, og kan skape misforståelser og alvorlige ulykker. Dette gjelder både bilister og myke trafikanter.
  • Bruk av teknologi, som f.eks. øretelefoner og mobil, blir stadig pekt på som en forstyrrende faktor som gjør at spesielt fotgjengere blir uoppmerksomme og fraværende i samspillet.
  • Myke trafikanter kan bli bedre på å bruke refleks/lys.
  • Myke trafikanter i blindsonen til større kjøretøy er en utfordring. Bilister og førere av store kjøretøy kan bli bedre til å sjekke blindsonen, mens de myke trafikantene kan bli bedre til å gjøre seg sett.
  • Elsparkesyklister bytter ofte areal og er iblant ikke like oppmerksomme på å delta i samspillet med andre trafikantgrupper. Parkering av elsparkesykler pekes også på som et problem.
  • Elsparkesyklister er en kilde til frustrasjon og utrygghet, men utgjør ikke nødvendigvis den største risikoen for alvorlige ulykker.

Last ned

Sist oppdatert: