Trafikkbildet blir stadig mer komplekst, og vi er stadig flere trafikantgrupper som deler veien.

Ny samspill-kampanje vil omfatte alle trafikantgrupper, og blir lansert våren 2022.

Vi har allerede laget noen filmsnutter med gode råd og tips til hvordan du kan bidra til et godt samspill.

Hvilke trafikantgrupper er det egentlig som har lov til å bruke fortauet? I tillegg til gående så har også syklister og elsparkesykler lov til å bruke fortauet, så lenge de ikke er til fare eller hinder for gående. Video: Statens vegvesen.

Se flere videoer

Forrige samspillskampanje, «Del veien», handlet om samspillet mellom syklist og bilist. Kampanjen ble lansert i 2013, og gikk frem til 2019.

Nullvekstmål og nullvisjon

De ni store byområdene i Norge har inngått en avtale om nullvekstmål i personbiltrafikken. Det vil si at all økning av reiser skal tas ved kollektivtransport, gange eller sykkel. Det kan medføre at trafikkbildet i byene blir mer komplekst samtidig som at risikoen for ulykker øker.

Ettersom myke trafikanter har høyere risiko enn bilister for å bli drept eller skadet i trafikken, er det en utfordring å sørge for at nullvekstmålet ikke går på bekostning av nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken.

Forprosjekt til ny samspillskampanje

I 2019 startet vi å utrede om en holdningskampanje vil være et hensiktsmessig virkemiddel for å bedre trafikksikkerheten for de ulike trafikantgruppene, i spennet mellom nullvekstmålet og nullvisjonen.

Et stadig mer komplekst trafikkbilde og en økende andel myke trafikanter krever mer fokus. Undersøkelsene vi har gjennomført viser flere utfordringer i dagens trafikkbilde som kan bli en del av en ny kampanje.

Viktige funn

  • Det å vise hensyn, respektere hverandres roller og god kommunikasjon blant alle trafikantgrupper, er avgjørende for et godt samspill i trafikken.
  • Det er generell mangel på kunnskap om regler og forståelse for hverandres roller.
  • Det er trangt om plassen på alle typer veier der hvor ulike trafikantgrupper må dele areal, men særlig på gang- og sykkelveier.
  • Manglende tegngiving som bruk av blinklys, signalisering, o.l. fører til frustrasjon og uforutsigbarhet, og kan skape misforståelser og alvorlige ulykker. Dette gjelder både bilister og myke trafikanter.
  • Bruk av teknologi, som f.eks. øretelefoner, mobil o.l. blir stadig pekt på som en forstyrrende faktor, hvorav spesielt fotgjengere blir uoppmerksomme og fraværende i samspillet.
  • Myke trafikanter kan bli bedre på å bruke refleks/lys.
  • Myke trafikanter i blindsonen til større kjøretøy er en utfordring. Bilister og førere av store kjøretøy kan bli bedre til å sjekke blindsonen, mens de myke trafikantene kan bli bedre til å gjøre seg sett.
  • Elsparkesyklister bytter ofte areal og er iblant ikke like oppmerksomme på å delta i samspillet med andre trafikantgrupper. Parkering av elsparkesykler pekes også på som et problem.
  • Elsparkesyklister er en kilde til frustrasjon og utrygghet, men utgjør nødvendigvis ikke den største risikoen for alvorlige ulykker.

Last ned

Sist oppdatert: