12.02.2019: Statens vegvesen klargjør risiko før Sotra-konkurranse

18.10.2018: Markedsmøte

07.06.2018: Nå blir det ny riksveg – Skanska bygger ny rv. 3/25 Løten–Elverum

15.05.2018: OPS Sotra ble vedtatt i Stortinget

I OPS-modellen står Statens vegvesen for planlegging til og med utarbeidelse av reguleringsplan og kontroll av at alle kravene i kontrakten følges. Når den avtalte perioden er over, tilfaller vegen det offentlige.

OPS-kontrakten styrer hvilken årlig sum selskapet skal ha utbetalt, og hvilke trekkmekanismer og bonusordninger som gjelder knyttet til hvordan vegen fungerer og framstår.

Regjeringen mener at OPS-samarbeid er hensiktsmessig. Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen forberede tre nye OPS-prosjekter som beskrevet i proposisjon til Stortinget Prop.1 S (2014–2015), og i melding til Stortinget "På rett vei - Reformer i veisektoren" Meld. St. 25 (2014–2015). Prosjektene er omtalt i grunnlagsdokumentet til ny Nasjonal transportplan for perioden 2018–2029.