Kommunal- og moderniseringsdepartement (KMD) vil fastsetje ny E39 på bakgrunn av plangrunnlaget som er utarbeidd av Vegvesent og dei innkomne høyringssvar.

Viktige milepelar for arbeidet med reguleringsplanarbeidet E39 Stord–Os:

  • Planvedtak frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet – hausten 2022 eller vår 2023.
  • Reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn (høyring) – (Dato er ikkje fastsett. Avhengig av vedtak frå KMD) - hausten 2022
  • Reguleringsplan med tilleggsutgreiing er planlagt sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) - våren 2022.
  • Planprogram for konsekvensutgreiing for eit utvida delområde er forventa lagt ut til offentleg ettersyn (høyring) - våren 2021.
  • Formell varsling av planoppstart vart gjennomført i - september 2020.

Prosjektet skal gjennom ein ekstern kvalitetssikring (KS2), før Stortinget kan gjere endeleg gjennomføringsvedtak og kontraktar med entreprenørar som skal byggje anlegget kan signerast. Slik det ser ut no, vil det tidlegast kunne bli anleggsstart i 2025.