E39 Stord–Os er eitt av delprosjekta under E39 Stavanger–Bergen. Strekninga skal i framtida gjennom ei stor oppgradering og bli ferjefri.

E39 er ein viktig stamveg langs kysten i Noreg, frå Trondheim til Kristiansand – og ut i Europa. Strekninga er om lag 1100 km lang, og går innom Stavanger, Bergen, Ålesund og Molde. I dag er reisetida på om lag 21 timer med heile sju ferjesamband og varierande vegstandard.

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029 vedtok Stortinget eit langsiktig mål om ein utbetra og ferjefri E39 som gjer strekninga kortare og reduserer reisetida. Målet for strekninga er å knytte saman store næringslivsregionar og bu- og arbeidsmarknader, og gje betre føresetnad for å utvikle Norges største eksportregion til stor nytte for samfunnet. Les meir om Ferjefri E39.

 

For strekninga E39 Stord–Os er samfunnsmålet å knyte Haugalandet og Sunnhordland nærare Midthordland i 2040, samt knyte Stavanger og Bergensområdet nærare saman i 2040. Planarbeidet for korleis den framtidige europavegen skal bli på denne strekninga – med blant anna bruer over Bjørnefjorden og Langenuen – blei starta i 2010 med konseptvalutgreiing (KVU) for Aksdal–Bergen. Målet er å halvere reisetida mellom dei to store byane frå 4 ½ time til 2 timar. Det vil gje utvida bu- og arbeidsregionar langs heile strekninga og ein kjeda arbeidsmarknad. Næringslivet kan lettare få tak i råvarer, innsatsfaktorar og arbeidskraft ved behov, og det blir tilsvarande enklare å eksportere varer.

Arbeidet er i statleg regi. Prosessen for ein statleg plan er tilsvarande som for kommunedelplan/reguleringsplan, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er planmynde og tek endeleg avgjerd. Kommunane er høyringsinstansar.