Statens vegvesen skal utarbeide statleg reguleringsplan for det vedtekne alternativet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok 5. september 2019 alternativ F i kommunedelplanen, ei sørleg kryssing av Langenuen mellom Jektevik og Hodnanes.

Planprogrammet er lagt ut på høyring med frist for innspel 30. oktober.

Reguleringsplan med tilleggsutgreiing er planlagt sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) - våren 2022. Deretter skal planen ut på offentleg høyring før vedtak i KMD.