Statens vegvesen starta opp arbeida med reguleringsplan for E39 Stord-Os i 2020. Arbeidet pågår.

Planoppstart vart varsla i september 2020 - sjå varslingsbrev frå september 2020 om planoppstart for statleg reguleringsplan for E39 Stord – Os (Hordfast) i kommunane Stord, Tysnes og Bjørnafjorden.

Status på det pågåande arbeidet per april 2022:

Planprogrammet til E39 Stord-Os er oppdatert etter høyringa

Statens vegvesen har utarbeida forslag til planprogram for statleg reguleringplan.
Planprogrammet for statleg reguleringsplan for E39 Stord–Os (Ådland-Svegatjørn) var på offentleg ettersyn og høyring i perioden 15. september til 30. november 2021. I samband med høyringa fekk Statens vegvesen 47 brev.

Dei viktigaste endringane i planprogrammet er at det vil bli utarbeidd konsekvensutgreiing for massedeponi og at samanstillingsområde i Søreidsvika, i Tysnes kommune vil bli teke inn i og konsekvensutgreidd saman med området Hodnanes – Beltestad.

Oppdatert planprogram for E39 Stord-Os (Hordfast)

Planprogrammet gjer greie for dei problemstillingar reguleringsplanen skal omfatte. Den omtaler mellom anna at det vil bli gjennomført ei konsekvensutgreiing (KU) for ein del av strekninga der føremålet er å sikre at viktige miljø- og landskapsomsyn blir vurderte.

I planprogrammet er det også med ei oversikt over kva tema som skal vere med i planomtalen til reguleringsplanen for E39 Stord – Os. Framdrift og medverknad i planprosessen er omtala.

Forslaget var lagt ut på høyring hausten 2021. Prosjektet fekk inn omlag 50 merknader. Alle forslag som er spelt inn vil bli vurdert i det vidare arbeidet med reguleringsplanen.

Både Statsforvaltaren og Vestland fylkeskommune hadde innspel som vegvesenet ynskjer å drøfte med dei.

Vidare milepelar for arbeidet med reguleringsplanen: 

  • Reguleringsplan med tilleggsutgreiing er planlagt sendt til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) – hausten 2022.
  • Reguleringsplan lagt ut til offentleg ettersyn (høyring) – avhengig av vedtak frå KDD) – vert mest truleg hausten/vinteren  2022/2023
  • Planvedtak frå Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) – hausten 2023.

Kart over varslingsområde

Kontakt

Bruk gjerne prosjektet si felles e-postadresse

Har du spørsmål om planarbeidet kan du kontakte prosjektet mellom 09.00 og 15.30.

Ellen Slinde, tlf. 992 03 238 (Tysnes kommune)
Helen Gjærde, tlf. 918 01 871 (Bjørnafjorden kommune)
Jonas Dalland tlf. 476 23 272 (Stord kommune)
Sverre Ottesen tlf. 976 19 460 (Prosjektleiar)

Gå videre