Reguleringsplan og tilhørende dokumenter.

Resultatene av vannprøvene som er tatt av vannbrønnene langs vegtraseen finner du i Hydrologisk rapport til reguleringsplan E8 Sørbotn-Laukslett, vestre trasé (PDF, 13 MB)

Vedtatte plandokumenter

Detaljregulering for E8 Sørbotn–Laukslett, vestre trasé, ble vedtatt av Tromsø kommune 26. august 2020. Mindre del av reguleringsplan for kulturminnelokalitet ble vedtatt 1. desember 2020.

Plankart (PDF, 40 MB)

Plankart - kulturminner Sørbotn-Laukslett (PDF)

Reguleringsbestemmelser (PDF)

Reguleringsbestemmelser - kulturminner Sørbotn-Laukslett (PDF)

Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)

ROS-analyse (PDF)

Tegningshefte (PDF, 226 MB)

Informasjonsbrev (PDF)

Merknadshefte (PDF, 10 MB)

Vedlegg til planen

1 - Geoteknikk i Leirbakken (PDF, 29 MB)

2 - Geoteknikk E8 Sørbotn–Hans Larsa-nes (PDF, 14 MB)

3 - Geoteknikk bru over Ramfjorden (PDF)

4 - Skred (PDF, 24 MB)

5 - Fagrapport: Naturmangfold, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv (PDF)

6 - Ålegras i Ramfjorden (PDF)

7 - Vannhåndtering (PDF)

8 - Mulige konsekvenser på hydromorfologiske parametere (PDF)

9 - Hydrofysiske og miljømessige konsekvenser av etablering av bru over Ramfjorden (PDF)

10 - Støyrapport (PDF)

11 - Samisk fjordbosetning og utmarksbruk i Gáranasvuotna (PDF)

12 - Kommunedelplan med konsekvensutredning (PDF, 9 MB)

13 - Konsekvensutredning reindrift (PDF, 10 MB)

14 - Planprogram (PDF)

15 - Svar på oppdrag fra Nye Veier AS og Statens vegvesen (PDF)

16 - Brev fra Statens vegvesen til Tromsø kommune 16.11.2018 (PDF)

17 - Brev fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen 09.09.2019 (PDF)

18 - Brev fra Samferdselsdepartementet som fastsetter nytt styringsmål 03.12.2019 (PDF)

19 - Tabell med beskrivelse av arealformål (PDF)

20 - Grunneierliste E8 Ramfjord (PDF) 

Planprogrammet

Planprogram (PDF) (stadfestet av Tromsø kommune 17. mars 2020)

Saksfremlegg (PDF) fra formannskapsmøtet 17. mars 2020

Saksprotokoll (PDF) fra formannskapsmøtet 17. mars 2020

Innspill og uttalelser til planprogram med Statens vegvesens kommentarer (PDF)

Vedlegg 1: Innspill fra offentlige instanser (PDF)

Vedlegg 2: Innspill fra privatpersoner (PDF)

Vedlegg 3: Notat - Hydromorfologiske parametere i Ramfjorden (PDF)

Konsekvensutredning

Kommunedelplan med konsekvensutredning (2007) (PDF)

Andre dokumenter

Varsel om oppstart for reguleringsplan (PDF)

Illustrasjon: planområdet (PDF)