Formingsveilederen er laget som et hjelpemiddel for prosjektering av hovedruter for sykkel i Trondheim, for å gi helhetlige løsninger.

Utformingsprinsippene er utviklet og omforent i en tverretatlig arbeidsprosess fra 2020-2022. Dokumentet er en samling av illustrasjoner og tekst som er relevant for prosjektering av sykkelanlegg langs hovedruter og er ment som et supplement og veiledning i tillegg til gjeldende håndbøker, normaler og normtegninger.

Dokumentet er utarbeidet av Multiconsult for Miljøpakken. Den tverretatlige prosjektgruppen har bestått av representanter fra Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Statens vegvesen.

Kontaktperson: , Statens vegvesen.

Forsideillustrasjon til Formingsveilederen
Forsideillustrasjon til Formingsveilederen.