Formingsveilederen er laget som et hjelpemiddel for prosjektering av hovedruter for sykkel i Trondheim, for å gi helhetlige løsninger.

Utformingsprinsippene er utviklet og omforent i en tverretatlig arbeidsprosess fra 2020-2022. Dokumentet er en samling av illustrasjoner og tekst som er relevant for prosjektering av sykkelanlegg langs hovedruter og er ment som et supplement og veiledning i tillegg til gjeldende håndbøker, normaler og normtegninger.

Dokumentet er utarbeidet av Multiconsult for Miljøpakken. Den tverretatlige prosjektgruppen har bestått av representanter fra Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og Statens vegvesen.

Formingsveileder for hovedsykkelruter 2023.pdf

Formingsveileder for hovedsykkelruter 2023 - Tegningshefte.pdf

Kontaktperson: , Statens vegvesen.

Forsideillustrasjon til Formingsveilederen
Forsideillustrasjon til Formingsveilederen.