Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Hovedsykkelruter er en del av Miljøpakken i Trondheim.

Formingsveilederen for hovedsykkelruter i Trondheim gir grunnlaget for planleggingen og prosjekteringen av hovedsykkelrutene. 

Dette er de pågående prosjektene: 

Trondheim øst (Gildheim-Pirbrua ):

Trondheim vest: 

Aktuelt:

En sammenhengende sykkelrute

Et sentralt mål er at flere trafikanter skal velge enten kollektiv transport, sykkel eller gange. Som et insentiv for å redusere antall kjøretøy og få flere til å sykle skal det bygges flere sammenhengende sykkelveier inn og ut av Trondheim sentrum. Hensikten med Hovedsykkelrute Trondheim er å planlegge og bygge en sammenhengende hovedsykkelrute langs hovedveinettet.

Se strekningsoversiktene i prosjektet "Hovedsykkelruter i Trondheim" (link til ArcGis interaktiv kart)

Miljøpakken skal bygge sammenhengende sykkelvei fra Gildheim til Pirbrua. Strekningen er 3,5 km. lang og kan stå ferdig i løpet av 2024. Video: Sweco/Statens vegvesen.

Vegvesenet planlegger en foretrukket gjennomkjøringsrute uten stopp og friksjon. Når du sykler langs denne, skal du slippe å stoppe opp.

Fremkommelighet og sikkerhet for syklende og gående står sentralt. Forbedringer og bedre sammenheng i infrastrukturen vil gjøre det mer attraktivt å sykle eller gå til og fra byen. Dette er et steg i riktig retning for å nå målet i byvekstavtalen om nullvekst i personbiltrafikken. Utbyggingen er i tråd med sykkelstrategien for Trondheim.

bilde av syklister
(Illustrasjon: Knut OPeide/Statens vegvesen) Foto: Knut Opeide

Miljøpakken er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune. Kontaktutvalget har ansvaret for styringen av prosjektene i Miljøpakken. 

Miljøpakkens prosjekter omfatter bl.a. Nydalsbrua og ny E6 Jaktøyen-Tonstad, kollektivtransport, sikkerhet og miljø (bedring av bymiljøet og tiltak mot trafikkstøy), og tiltak for gående og syklende. 

Frem til 2029 skal Miljøpakken planlegge og gjennomføre mange små og store prosjekter i Trondheim for å gi bedre fremkommelighet og miljø for alle. Gjennom en rekke tiltak skal byen oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy. Ved å gjøre det mer attraktivt og effektivt å velge å sykle eller å gå oppnår man mange positive effekter, les om målsettingene i Miljøpakken. Miljøpakken ble inngått med Samferdselsdepartementet i 2009, abeidet skal pågå til 2029.

Hovedsykkelruter i prosjektet

Gildheim til Pirbrua:

Kart strekningene Hovedsykkelrute Trondheim
Kart strekningene hovedsykkelruter Gildheim til Pirbrua i Trondheim.

Den nye hovedsykkelruten vil strekke seg fra Gildheim til Pirbrua, og prosjektet er inndelt i fem delstrekninger:

Informasjonsark om delstrekningene  (PDF)

Tonstad–Sluppen:

Kart Sykkelruter Sluppen-Tonstad
Kart Sykkelruter Sluppen-Tonstad Illustrasjon: Statens vegvesen

Holtermanns veg–Sluppen:

Fase:
Planfase
Kommuner:
Trondheim
Fylker:
Trøndelag
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Handlingsprogrammet 2018–2023
Oppstart:
2020
Antatt åpnet:
November 2025

Hovedsykkelruter i Trondheim © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Torstein Ryeng

Prosjektleder
Telefon:
481 98 056
E-post:

Martin Myhre

Byggeleder
Telefon:
454 28 992
E-post:

Camilla Svendgård

Planleggingsleder
Telefon:
977 08 063
E-post:

Sist oppdatert: