Her pågår et forprosjekt i samarbeid med Bane NOR, utbyggerne, grunneierne og kommunen for å klargjøre traséen som skal reguleres.

Nordtvedts gate–Pirbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Strekningen planlegges i samhandling med Metrobuss og alle som er involvert i utvikling av Nyhavnaområdet. Prosjektet har ikke vært modent til nå, men vi setter i gang prosesser med mål om å få til en omforent trasé for hovedsykkelruta høsten 2021. Prosjektet mener at god tilgjengelighet til ruta er et viktig mål i dette byutviklingsområdet. Det øker sannsynligheten for et miljøvennlig transportmiddelvalg.