Leangebrua–Dalenbrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Her foregår byggeplanlegging. 

Strekningen bygges i samarbeid med Trondheim kommune som skal legge overvann og spillvannsledninger av stor dimensjon langs traséen. Kommunen legger sykkelvegen over ledningstraséen.

Strekningen vil være ferdig bygd tidligst i 2022/2023.