Gildheim–Leangebrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Den nye sykkelruten planlegges i kulvert under Ranheimsvegen, fortsetter nordover langs Leangenvegen, krysser jernbanesporene ved Leangen stasjon i ny bru, og går deretter langs jernbanesporet frem til eksisterende gang- og sykkelveg som leder opp til Leangbrua.

Kryssløsningen ved Ranheimsvegen/Gildheimsvegen skal utformes slik at det er tilrettelagt for en rundkjøring for syklende. I tillegg til ny hovedsykkelveg skal planen rydde opp i eksisterende avkjørselsforhold til virksomheter langs Leangenvegen.

Hovedsykkelvegen skal ha høy standard og god kapasitet, samtidig som tilbudet skal ivareta trafikksikkerheten for gående og syklende. Det skal være egen sykkelveg og eget adskilt fortau.

Reguleringsplanene for Gildheimkrysset–Leangen stasjon og Ladalen–Thrond Nergaards veg  har nå vært ute på offentlig høring og er oversendt Trondheim kommune for sluttbehandling. Et vedtak kan forventes i juni 2021. Strekningen kan være ferdigstilt tidligst høsten 2023.