Det skal være egen sykkelveg og eget adskilt fortau.

 

Gildheim–Leangebrua © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Den nye sykkelruten planlegges i kulvert under Ranheimsvegen, fortsetter nordover langs Leangenvegen, krysser jernbanesporene ved Leangen stasjon i ny bru, og går deretter langs jernbanesporet frem til eksisterende gang- og sykkelveg som leder opp til Leangbrua.

Sykkelruta vil gå over jernbanelinja ved Leangen stasjon. Strekningen kan være ferdig i løpet av 2023. Video: Sweco/Statens vegvesen.

Kryssløsningen ved Ranheimsvegen/Gildheimsvegen skal utformes slik at det er tilrettelagt for en rundkjøring for syklende. I tillegg til ny hovedsykkelveg skal planen rydde opp i eksisterende avkjørselsforhold til virksomheter langs Leangenvegen.

Reguleringsplanene for Gildheimkrysset–Leangen stasjon og Ladalen–Thrond Nergaards veg  har nå vært ute på offentlig høring og skal til sluttbehandling i Bygningsrådet 7. september og i Bystyret i 27. oktober. Byggeplanlegging starter høst 2021. Byggingen kan være fullført høsten 2023.

Plankart Gildheim–Leangbrua
Plankart Gildheim–Leangbrua. (Illustrasjon Statens vegvesen)