Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen oppgraderer Oslotunnelene. Prosjektet har pågått i mange år og nå er det Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen sin tur.

Behov for oppgradering

Hammersborgtunnelen er en toløps betongkulvert på Ring 1 fra 1989. Tunnelen er 380 meter lang, og har en gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på ca. 17 400 kjøretøy (2019).

Vaterlandstunnelen er en ettløpstunnel fra 1989. Tunnelen er 370 meter lang, og har en gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på ca. 13 000 kjøretøy (2019).

Begge tunnelene er gamle, og det er behov for omfattende vedlikehold. Det er behov for reparasjon av betongkonstruksjoner og vegbane. I tillegg må generell infrastruktur skiftes ut. Det vil si belysning, kabler, rør, ledninger, skilting med mer. Dette gjelder for begge tunnelene.

Overordnet

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2023 oppstartsbevilgning og kostnadsramme for ombygging av Hammersborgtunnelen og oppgradering av Vaterlandstunnelen (Ring 1). Ring 1 skal bygges om for å tilfredsstille sikkerhetskravene i nytt regjeringskvartal. Prosjektet gjennomføres som et ordinært vegprosjekt i regi av Statens vegvesen, i nært samarbeid med Statsbygg. Kostnadsoverslaget for det nedskalerte alternativet for ombygging av Ring 1 ble eksternt kvalitetssikret våren 2023. Ved behandling av Prop. 118 S (2022–2023) jf. Innst. 490 S (2022–2023) fattet Stortinget beslutning om endelig kostnadsramme for prosjektet.

Kontraktsignering 2023

Statens vegvesen fikk fullmakt til å lyse ut samspillsentreprisen for prosjektet høsten 2022, med forbehold om Stortingets godkjenning av kostnadsramme. Konkurransegrunnlag for samspillsentreprisen ble lyst dermed lyst ut høsten 2022. Videre ble prekvalifisering, avklaringsmøter og forhandlinger gjennomført, og kontrakt med Veidekke ble signert 14. august 2023.

Utviklingsfase frem til sommeren 2024

Prosjektet er i rute sett i sammenheng med planlagt fremdriftsplan, og vil frem til sommeren 2024 gjennomføre en utviklingsfase (prosjekteringsfase). Deretter stenges Ring 1 midlertidig og selve anleggsarbeidene begynner. I utviklingsfasen vil vi sammen med entreprenør gå gjennom prosjektet og finne de beste, optimaliserte løsningene for ombyggingen og oppgraderingen av tunnelene. Gjennom utviklingsfasen vil vi sammen med entreprenør enes om endelig løsning og kostnad for utbyggingen. Anleggsarbeidene er planlagt å starte opp etter at utviklingsfasen er avsluttet. Anleggsperioden og midlertidig stenging av Ring 1 er forventet å vare fra sommeren 2024 med en bygge- og stengeperiode på tre år, altså sommeren 2027.

Ring 1-oppgraderingen Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen