Statens vegvesen skal i samarbeid med Veidekke entreprenør AS bygge om og oppgradere Hammersborgtunnelen og oppgradere Vaterlandtunnelen på Ring 1 i Oslo.

Vi er nå inne i samspillsfasen. Det er fasen der Statens vegvesen og Veidekke entreprenør sammen med sine rådgivere skal optimalisere og detaljplanlegge prosjektet.

De fysiske byggearbeidene har en planlagt oppstart sommeren 2024. De vil på gå frem til sommeren 2027. Ring 1 helstenges fra krysset St. Olavsgate/Pilestredet i vest til Oslo Plaza i øst mens arbeidene pågår.

I planforslaget for nytt regjeringskvartal, er det forutsatt at det gjøres tiltak på Ring 1 for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for de nye regjeringsbyggene. I den forbindelse er det planlagt at Hammersborgtunnelen skal senkes, tunnelen skal forlenges mot øst og ramper til Akersgata og Mariboes gate skal stenges.

Hammersborgtunnelen

Hammersborgtunnelen er en toløps betongkulvert på Ring 1 fra 1989. Tunnelen er 380 meter lang, og har en gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på ca. 17 400 kjøretøy (2019).

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Vaterlandstunnelen

Vaterlandstunnelen er en ettløpstunnel fra 1989. Tunnelen er 370 meter lang, og har en gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på ca. 13 000 kjøretøy (2019).

Inne i Vaterlandstunnelen. Avkjøring til Sentrum p-hus
Inne i Vaterlandstunnelen. Avkjøring til Sentrum p-hus
© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

De viktigste endringene fra dagens vegsystem

  • Hammersborgtunnelen som i dag består av flere sammensatte kulvertsystemer, bygges som sammenhengende ny kulvert fra Akersgata og østover til Møllergata. Tunnelen får ny vertikalgeometri hvor store deler av dagens trasé senkes, og tunnelen forlenges mot øst med ca. 100 meter.
  • Dagsonen mellom tunnelene blir kortere, ca. 70 m i ny situasjon, mot ca. 140 m i dag. Rampene til og fra gatenettet ved Vaterlandtunnelens vestre munning får endret geometri, og senkes sammenlignet med dagens situasjon.
  • Vaterlandstunnelen blir om lag 40 m kortere enn før, da dagens overbygg ved vestre munning fjernes.
  • Rampetilknytninger til Akersgata, Hospitalsgata og Mariboes gate fjernes.
  • Det bygges arkade for gangtrafikk innenfor fasaden i kvartalet Møllergata 24/Hammersborggata 17 (Megazone) for gangtrafikk mellom Mariboes gate og Møllergata. Fortau langs Folkets hus fjernes og erstattes med arkade for gangtrafikk innenfor fasaden.
  • Vaterlandstunnelen skal rehabiliteres, som innebærer blant annet utskiftning av teknisk utstyr, reparasjon av spuntvegger og betong, samt utskiftning av skilt og vifter.

Tunneloppgradering i Oslo