Du som kjører bil inn og ut av Oslo blir berørt av Ring 1-oppgraderingen. Se om du må legge om rutinene dine.

Ring 1-oppgraderingen berøer deg som kjører bil inn og ut av Oslo sentrum
Ring 1-oppgraderingen berøer deg som kjører bil inn og ut av Oslo sentrum Foto: Eirik Skarstein

Statens vegvesen planlegger en rekke tiltak for å redusere faren for trafikkaos på vegnettet når Ring 1 stenges sommeren 2024. Noen tiltak er allerede innført, som for eksempel midlertidig elbilforbud i kollektivfeltene i Oslo og Akershus.

Trafikkstyring inn mot sentrum

I perioden sommeren 2024 til sommeren 2027 stenges Ring 1 (rv. 162) i Oslo sentrum. Hammersborgtunnelen skal bygges om, senkes og terrorsikres. Vaterlandtunnelen skal bygges om og oppgraderes i trå med nye sikkerhetskrav og ny tunnelsikkerhetsforskrift.

Ring 1 vil være stengt fra krysset St. Olavsgate i vest og Oslo Spektrum i øst.

Sikre flyt i trafikken

Ved midlertidig stengning av Ring 1 blir det større kødannelser i Operatunnelen. Det vil øke risikoen for store konsekvenser for liv og helse og framkommelighet for nødetatene ved alvorlige hendelser i tunnelen. Det er derfor nødvendig å forberede styring av trafikken til tunnelen for å sikre trafikkflyt i rushperiodene og dermed redusere denne risikoen. Trafikkstyring eller tilfartsregulering betyr at vi bruker ulike metoder for å informere, styre og regulere trafikken inn mot Oslo for å redusere faren for trafikkaos.

Midlertidig forbud for elbiler i kollektivfeltene

6. mai 2024 innførte Statens vegvesen midlertidig forbud for elbiler i kollektivfeltene på riks- og europavegene i Oslo og Akershus.

Forbudet gjelder hele døgnet uavhengig av om du har passasjerer eller ikke. Oslo kommune innfører samme forbud på de kommunale vegene. Statens vegvesen fjerner adgang for elbiler i kollektivfeltene i Oslo og Akershus gjennom midlertidig skiltvedtak.

Formålet med tiltaket er å legge til rette for en bedre, raskere og mer forutsigbar framkommelighet for bussene mens Ring 1 er stengt for ombygging, terrorsikring og oppgradering. Elbilene gir i dag betydelige forsinkelser for busstrafikken.

Elbilforbudet innføres i god tid før selve stengingen av Ring 1. På den måten reduserer vi fremkommelighet gradvis og gir trafikantene anledning til å tilpasse seg nye rutiner. I tillegg gir det oss i Statens vegvesen anledning til å justere undervegs frem mot 1. juli og stenging av Ring 1.

Reglene om kollektivfelt er nedfelt i trafikkreglene §5 nr2 med bruk av skilt 508. Endring av disse reglene med skiltforskrift og veiledning for disse avgjøres av Samferdselsdepartementet. Statens vegvesen har imidlertid skiltmyndighet, og kan fatte midlertidig skiltvedtak i situasjoner og for områder som krever spesiell skilting. Motorsykler, hydrogendrevne kjøretøy og uniformerte utrykningskjøretøy har fortsatt lov til å kjøre i kollektivfeltene.

Gjelder også Oslo kommunes gater

Oslo kommune har også innført midlertidig elbilforbud i kollektivfeltene på sitt gatenett.

Tungtrafikkfelt på E6 og E18

For å sikre bedre framkommelighet for vare- og godstransport på innfartsveier kan skilting for tungtrafikkfelt bli aktuelt der det ikke er til hinder for kollektivtrafikken. Dette er aktuelt på innfartsstrekninger på E6 syd og nord.

Utvidelse av kollektivfelt og bussprioritering 

Statens vegvesen vil gi busstrafikken økt prioritet gjennom utvidelse av kollektivfelt som en del av innfartsreguleringen. Det er i dag etablert bussprioritering i alle lyskryss (signalanlegg) der det er kollektivfelt. Disse gjennomgås og optimaliseres som følge av stengt Ring 1 for å legge bedre til rette for bussfremkommelighet.

E6, E18 og kollektivfelt

Statens vegvesen vil gjennomføre regulering av trafikken (tilfartsregulering) på E18 vest og E6 nordøst inn mot sentrum og Operatunnelen. Et tiltak vil være å redusere antall kjørefelt til to gjennomgående felt på E18 fra Lysaker til innkjøringen i Operatunnelen. Det samme på E6 fra Alnabru etter avkjøring til Ring 3 og fram til Vålerengtunnelen. Vi etablerer sammenhengende kollektivfelt på disse strekningene med unntak av strekninger med av- og påkjøringer. Løsningen skal sikre at bussene ikke blir stående i bilkøene. Kapasiteten for biltrafikken reduseres inn mot sentrum, som medfører økt kø, mens den opprettholdes som i dag ut av byen. Dette vil gi kapasitetsmessig balanse på riksveinettet i Oslo sentrum når Ring 1 er midlertidig stengt. Trafikken vil flyte i Operatunnelen som har tre felt i hver retning. Bussene kan også bruke tunnelen.

Vil gjelde hele døgnet

Det legges opp til tilfartsregulering gjennom hele døgnet. En løsning som er lik gjennom hele døgnet vil være forutsigbar og enkel å forholde seg til for trafikantene, selv om behovet for å strupe kapasiteten inn i Operatunnelens hovedløp ikke er til stede hele døgnet. En slik løsning gir også i større grad mulighet for å benytte fysiske tiltak for å forsterke reguleringen inn imot tunnelen.

Skilting og informasjonstavler

Statens vegvesen vil bruke skilt og friteksttavler på alle store innfartsårer inn til Oslo. Vi vil informere om stengt Ring 1 og alternative ruter slik at trafikantene tidlig kan forberede seg og gjøre riktige rutevalg. Dette vil bidra til bedre trafikkflyt og redusere unødvendig trafikk inn mot anleggsområdet.

Grunnlaget for tiltakene

Som grunnlag for tiltakene legger Statens vegvesen til grunn to trafikkanalyser. Den ene er utført av Sweco på bestilling av Statens vegvesen. Den andre er supplerende trafikkanalyse utført av Statens vegvesen selv.

  1. Trafikkanalyse Ring 1 Sweco 2022 (PDF 6 mb)
  2. Supplerende trafikkanalyse Ring 1 Statens vegvesen 2023 (PDF 5 mb)

La bilen stå om du kan

Det er mange som er avhengig av bilen i jobb. Det være seg for eksempel håndverkere, post- og bud, taxi og annen servicetrafikk. I tillegg er det en stor mengde transportører av varer og annet gods. Statens vegvesen oppfordrer derfor alle som kan om å la bilen stå og velge andre alternative transportmetoder. Vurder om det er nødvendig å reise til sentrum med bil. Vurder om du kan reise kollektivt, sykle eller gå. Velg annen rute gjennom Oslo dersom du skal gjennom og forbi.

Mer informasjon hos Oslo kommune, Bymiljøetaten

Oslo kommune ved Bymiljøetaten gjør flere avbøtende tiltak for å redusere ulempene prosjektet medfører. Tiltakene kan du lese mer om på Oslo kommunes nettsider

Endringer i Ruters kollektivtilbud

Prosjektet berører Ruters kollektivtilbud i og i tilknytning til prosjektområdet. Les mer på Ruter.no.

Ring 1-oppgraderingen Hammersborgtunnelen og Vaterlandstunnelen