Harstadpakken legger stor vekt på å bedre forholdene for gående og syklister, og 30 prosent av de totale midlene skal etter planen brukes på dette.

En stor satsing på fortau, sykkelfelt og gang- og sykkelveg skal sørge for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett som gjør det mulig å gå eller sykle gjennom Harstad på en trygg måte – for alle.  

Mellom Kanebogen og Sama legges det til rette for at det skal kunne sykles raskt og effektivt langs riksvegen, samtidig som fotgjengere skal kunne gå trygt. Det er også prioritert å bygge fortau langs deler av fylkesveg 6 - Hagebyvegen.

Harstadpakken inneholder også en rekke kommunale prosjekt, der det hovedsakelig dreier seg om å legge til rette for myke trafikanter.

Tidligere opplistede tiltak for myke trafikanter sør for Kanebogen, langs Stangenesvegen og fra Sama og nordover er foreløpig satt på vent, i påvente av at det jobbes for utvidet finansiering.

Flere kan gå eller sykle

Omkring 16.000 av Harstads innbyggere bor innenfor en radius på fem kilometer fra sentrum, som generelt regnes som akseptabel avstand for sykling. Innenfor en avstand på to kilometer bor det 9000 personer. Med et godt gang- og sykkelveinett bør det være enklere for flere å velge å sykle eller gå til jobb, skole eller andre aktiviteter.