Trafikken gjennom Harstad øker. Mange steder er det allerede i dag for dårlig kapasitet på vegsystemet, og dette fører blant annet til køer og miljøproblemer i sentrum av byen.

Alt tyder på at problemene vil bli større i fremtiden – alle trafikktellinger og prognoser viser en jevn økning i trafikken.

Transportsystemet i Harstad er dessuten dårlig tilrettelagt for kollektivtrafikk, og tilbudet til gående og syklende er ikke sammenhengende og trafikksikkert.

For å sikre at Harstad er rustet til å takle de trafikale utfordringene skal det gjennomføres en rekke tiltak som er samlet i det som kalles “Harstadpakken”. Prosjektet er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Kostnaden er beregnet til 1816 millioner kroner (2020) og inkluderer et omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.

Harstad by Foto: Tomas Rolland

Vei:
Rv. 83
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Harstad
Fylker:
Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat, Fylke, Kommune, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
1,82 milliarder. 2020-kroner
Oppstart:
2015
Antatt åpnet:
2022

Harstadpakken © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Anleggskontor på Seljestad, Sara Hauges vei 1. E-post:
Telefon:
77617077

Kontakter

Geir Hartz Jørgensen

Prosjektleder

Fred Erik Fredly

Harstad kommune
Telefon:
481 34 330
E-post:

Øyvind Ellingsen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
932 14 350
E-post:

Sist oppdatert: