Harstadpakken er et samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen. Målet er å redusere biltrafikken i Harstad sentrum, bedre kollektivtilbudet og gjøre det enklere å sykle og gå. I tillegg skal byens innfartsveg rv. 83 oppgraderes.

  • Stortinget har vedtatt en merfinanisering på 770 millioner kroner (2021 kr) (Stortings prop. 204S).
  • Utbyggingen i trinn 2 startet for fullt tidlig i 2022.

Mer informasjon og oppdateringer om prosjektet kan finnes på prosjektets egen nettside:

www.harstadpakken.no

Nyheter

Se også:

Litt historikk:

 

Harstadpakken skal sikre Harstad et transportsystem som gir god og sikker fremkommelighet for alle trafikanter. Pakken vil gi byen et omfattende gang- og sykkelveisystem, seks nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken.

Harstad by Foto: Tomas Rolland

Trinn 1 og 2

Trinn 1 av Harstadpakken er bygd og tatt i bruk med god effekt. Blant annet tar Harstadåstunnelen daglig nær 8000 biler som før kjørte gjennom sentrum.

Trinn 2 er etter merfinansiering tilført 770 millioner kroner (2021 kr). Ubrukte midler fra trinn 1 overføres til trinn 2.

Samlet for begge trinn av pakken er den totale kostnaden beregnet til 2610 millioner kroner (2021 kr).

Statens vegvesen har ansvaret for å bygge om og effektivisere byens innfartsveg (rv. 83) fra Kanebogen til Margrethe Jørgensens vei. Dette er det største enkeltprosjektet i trinn 2, Planlagt byggestart er lagt til nyåret 2022.

Harstadpakkens hovedmål:

  • biltrafikk på rv. 83 i sentrum skal reduseres med 40 %
  • gjøre det mulig å sykle i hastigheter opp til 25-30 km/t på sammenhengende og attraktivt hovedsykkelvegnett
  • gi full framkommelighet og forutsigbar reisetid og regularitet for de viktigste bussrutene i byområdet
  • fremkommeligheten for biltrafikken på innfartsvegen rv. 83 er minst like god som i dag

Vei:
Rv. 83
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Harstad
Fylker:
Troms
Finansiering:
Stat, Fylke, Kommune, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Totalkostnad:
2610 millioner 2021-kroner.
Oppstart:
Desember 2013
Antatt åpnet:
2024

Harstadpakken © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Anleggskontor på Seljestad, Sara Hauges vei 1. E-post: harstadpakken@vegvesen.no
Telefon:
77 61 70 77

Kontakter

Geir Hartz Jørgensen

Prosjektleder
Telefon:
E-post:

Wibeke Knudsen

Delprosjektleder
Telefon:
48224371
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91363044
E-post:

Sist oppdatert: