Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Trafikken på innfartsåren rv. 83 til og gjennom Harstad har i flere år vært stor og det er et økende behov for kapasitetsøkning i transportsystemet.

Alle målinger og prognoser viser at trafikken vil øke ytterligere, og dermed forsterke problemene med dårlig kapasitet på rv. 83. Trafikken fører også til miljøproblemer i sentrum av Harstad.

Lite tilrettelagt for buss, gående og syklende
I tillegg er veiene i Harstad i liten grad tilrettelagt for kollektivtrafikk, og det mangler sammenhengende gang- og sykkelvegnett langs riksvegen.

Harstadpakken samler tidligere planer
Opp gjennom årene har politikerne i Harstad gjort en rekke politiske vedtak relatert til trafikkavviklingen i Harstad. På grunnlag av dette har Statens vegvesen, i samarbeid med Harstad kommune og Troms fylkeskommune, samlet en rekke tiltak og ulike løsninger i det som kalles Harstadpakken.

Harstadpakken baseres blant annet på:

 • Transportplan for Harstad 1995
 • Kommuneplan for Harstad 2009
 • Trafikksikkerhetsplan for Harstad 2010-2013 
 • Fylkeskommunale målsettinger
 • Statlige målsettinger

Konseptvalgutredning (KVU) for Harstad
De ulike løsningene er skissert i det som kalles Konseptvalgutredning (KVU) for Harstad, og dannet grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging.

Konseptvalgutredning, og ekstern kvalitetssikring av denne, skal gjøres for prosjekter med antatt kostnad over 750 mill. kr. I en KVU analyseres transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter).

Konseptvalgutredningen omfatter:

 • kartlegging av behov i tilknytning til transport i Harstad
 • mål og krav til transportsystemet
 • ulike konsept
 • måloppnåelse ved konseptene
 • transportmessige og samfunnsmessige virkninger av konseptene
 • anbefaling


KVUen skisserer tre ulike alternativer og Statens vegvesen har etter en samlet vurdering anbefalt alternativ 2, som tar hensyn til både buss, gående/syklende og vegtrafikk.

Harstad kommune og Troms fylkeskommune har valgt å støtte Statens vegvesens anbefaling.

KVUen er kvalitetssikret
Kvalitetssikringen (KS1) er gjort på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, og støtter hovedpunktene i KVUens prioriterte konsept 2, kollektiv- og gang/sykkelkonsept med tunnel.

Stortinget har vedtatt finansieringen
Stortinget vedtok den 19. juni 2014 utbygging og finansiering av Harstadpakken.

Gå videre