Reguleringsplanen for riksveg 4 Roa-Gran grense ble vedtatt i februar 2015. Den 4,2 kilometer lange strekningen vil bli bygd ut til en firefelts veg med midtrekkverk.

Utbygging av riksveg 4 mellom Roa og Gran grense er omtalt i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) 2018 - 2029. I NTP er det lagt opp til at utbyggingen av rv. 4 Roa-Gran grense kan starte opp i perioden 2018-2023. Utbyggingen kan tidligst starte opp i 2019.

Roa-Gran grense inngår sammen med strekningene Sandvold-Amundrud og Almenningsdelet-Lygnebakken i etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. I Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 er det satt av 1.750 millioner kroner til etappe 2 av utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland.