Reguleringsplanen for riksveg 4 Roa-Gran grense ble vedtatt i februar 2015. Den 4,2 kilometer lange strekningen vil bli bygd ut til en firefelts veg med midtrekkverk.

Utbygging av riksveg 4 mellom Roa og Gran grense er omtalt i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan (NTP) 2018 - 2029. I NTP er det lagt opp til at utbyggingen av rv. 4 Roa-Gran grense kan starte opp i perioden 2018-2023. Utbyggingen kan tidligst starte opp i 2019.

Totalkostnaden er beregnet til ca. 1,14 milliarder kroner i 2016-verdi. I kostnaden er ekstra nærmiljø- og trafikksikkerhetstiltak inkludert. Økningen i forhold til tidligere kostnadsoverslag skyldes i hovedsak at Vegvesenet nå må betale full merverdiavgift på kjøp av varer og tjenester i forbindelse med vegbygging. Tallet er også justert etter generell prisstigning, gjeldende kronekurs og fordi kunnskapen om hvilke konkrete løsninger som må velges, hva som skal erstattes osv. øker når planene blir mer detaljert.