Tunnelen får en total lengde på 1407 meter og vil avlaste og redusere gjennomgangstrafikken i sentrum, samtidig som den vil binde nordsiden og sørsiden i byen tettere sammen.

Kostnadene vil i følge beregningene utgjøre ca. 30 prosent av de totale kostnadene for prosjektet.

Tunnelen skal:

  • redusere biltrafikken gjennom sentrum med minst 40 prosent (i 2040)
  • bedre fremkommeligheten for den trafikken som nødvendigvis må gå i sentrum (næringstrafikk, kollektivtrafikk også videre)
  • redusere trafikkstøy og støvproblemer i sentrum
  • gjøre sentrum mer trafikksikkert, og dermed også mer attraktivt for gående og syklende
  • forbedre bomiljø (mindre støv/støy/utslipp) i øvre bydel
  • bedre trafikksikkerheten langs kommunale veger i øvre bydel av Harstad
  • redusere biltrafikk og slitasje på kommunalt vegnett i øvre bydel, eksempelvis Seljestadveien, Gamle Kirkeveg, St. Olavs gate og Åsveien
  • tilrettelegge for trygg og god fremkommelighet for biltrafikken i aksen nord-sør
  • legge til rette for utvikling på nordsiden av byen
  • redusere kostnader for næringstrafikken

 

Vi legger vekt på at byggingen skal være til minst mulig heft og bry, men trafikanter og naboer har, og vil merke, en høy aktivitet i flere år fremover. Vi er klar over at anleggsarbeidet kan føles belastende så lenge det pågår. Ta kontakt dersom du har spørsmål eller innspill.

Om tunnelarbeidene

Tunnelen ble drevet i retning Seljestad mot Sama, og var ferdig sprengt 16. oktober 2017. Når det nå er hull igjennom fjellet er det fortsatt mye som skal gjøres: Vi skal bygge ferdig vegen, gjøre dreneringsarbeid og vann- og frostsikring, montere ventilasjon, lys, sikkerhetsutstyr, vi skal asfaltere og merke opp, og ha øvelse med nødetatene. Målet er å åpne tunnelen for trafikk i løpet av høsten 2019. 

Arbeidstider

Inne i tunnelen kan entreprenøren arbeide store deler av døgnet, og de har selv ansvar for å holde seg til gjeldende regelverk. Statens vegvesen som byggherre følger opp dette. Vi legger til grunn T-1442/2012 «Retningslinjer for støy i arealplanlegging» for arbeidene entreprenøren kan gjøre til ulike tider på døgnet. Beregning av støy og eventuell støyskjerming av anleggsdriften skjer i samsvar med disse retningslinjene.