Målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og brytes ned i fire hovedmål:

  • Framkommelighet og regional utvikling
  • Trafikksikkerhet
  • Miljø
  • Universell utforming

Transportsektoren står for om lag en tredjedel av alle klimagassutslipp (CO2) i Norge. Statens vegvesen skal bidra til å begrense klimagassutslipp og redusere miljøskadelige virkninger av transport. Les mer om vårt klimaarbeid.

Som utbygger og forvalter av infrastruktur påvirker vår virksomhet også naturmangfoldet. Derfor skal Statens vegvesen ta hensyn til naturmangfold og vannmiljø allerede fra planleggingsfasen i nye prosjekter.

Veitrafikken påvirker lokal luftkvalitet og støynivået i tettbygde områder, og det er viktig å legge til rette for effektive virkemidler. Mer kollektivbruk, sykling og gåing begrenser bilbruken og bedrer luftkvaliteten og støynivået. I tillegg reduserer det klimagassutslipp fra veitrafikken.