Statens vegvesen benytter et kamerasystem for gjenkjenning av bilskilt/kjennemerker som hjelpemiddel i våre kontrolloppgaver.

Kamerasystemet er et av flere tiltak kontrollvirksomheten har tatt i bruk for å oppnå statens vegvesens kontrollformål mer effektivt. 

Kontrollformål

Statens vegvesen har det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn med kjøretøyparken i Norge. Formålet med kamerasystemet er å bistå kontrolløren i arbeidet for å målrette kontrollen langs vegen for slik å bidra til Statens vegvesens målsetninger om:

 • Økt trafikksikkerhet.
 • Trygg trafikkavvikling
 • Like konkurransevilkår

Hvis du bryter regelverket, er sannsynligheten større for at du blir stoppet i kontroll. Oerholder du regelverket belønnes du ved å slippe unødig heft og hinder en kontroll kan medføre.

Kontroll med persontransport /vanlige bilister

Kontrollvirksomheten bruker kamerasystemet kun som et hjelpemiddel for å vinke inn de bilene som bryter regelverket til kontroll. Den faktiske kontrollen skjer alltid i et fysisk møte med en kontrollør som vurderer bilens tekniske tilstand og om avgifter er betalt.

Slik fungerer systemet:

 • Kameraet tar foto av bilskiltet.
 • Systemet tolker registreringsnummeret på bildet over til et lesbart format.
 • Kameraer leser registreringsnumrene til alle som kjører forbi, og sammenligner disse med en liste over kjøretøy som blant annet er begjært avregistrert i motorvognregisteret.
 • Dersom registreringsnummer ikke gir treff i listene, vil kjøretøyet ofte passere uten kontroll.
 • Hvis registreringsnummeret gir treff, vil Statens vegvesen vurdere om de skal kontrollere kjøretøyet.

Hvor og når er skiltgjenkjenningssystemet aktivt

På steder hvor Statens vegvesen har plassert et automatisk skiltgjenkjenning-systemet settes det også opp skilt «558 Videokontroll/-overvåking». Statens vegvesen setter kun opp systemet på og langs offentlig veg. Systemet omfatter både faste kameraer og kameraer som er mobile. Andre offentlige myndigheter som benytter skilt 558 er Politiet og Tollvesenet.

Dersom en kontrollør fra statens vegvesen stopper deg i en trafikkontroll, skal du alltid informeres om at dette er en trafikkontroll og tema for kontroll.

Informasjonen fra kameraet blir automatisk slettet dersom vi ikke kontrollerer kjøretøyet eller etter at kontrollen er avsluttet.

Likevel kan du også bli stoppet når det ikke er noe kan være galt. Statens vegvesen har ofte kampanjer for å informere og spre kunnskap om trafikksikkerhet. Blant annet står vi bak nasjonale bilbeltekontroller ved skolestart for å sikre at barn i og på veien kommer trygt frem til skolen. Vi står også bak vinterkampanjer som særlig er rettet mot tyngre kjøretøy, for å sikre at disse er rustet med gode vinterdekk og kjetting på norske vinterveger.

Hvilken informasjon gir kamerasystemet?

Skiltleseren leser bilens registreringsnummer og gir informasjon som indikerer om det foreligger bruksforbud eller andre mangler. Varslingslister produseres fra Statens vegvesens egne systemer og kjøretøyregister.

Kamerasystemet gir kontrolløren kun informasjon dersom det foreligger et bruksforbud eller andre mangler knyttet til kjøretøyet, og all informasjon blir automatisk slettet ved kontrollens avslutning.

Statens vegvesen er systemeier og behandlingsansvarlig for skiltgjenkjenningssystemet.

Hvilken informasjon er registeret om meg?

 • Kamerasystemet benytter kun informasjon på det aktuelle kontrolltidspunktet.
 • Informasjonen som benyttes er knyttet til kjøretøyets registreringsnummer /skilt. Den er ikke knyttet til navn eller andre personrelaterte opplysninger.
 • Informasjon knyttet til forbipasserende biler som ikke har registret noen mangler lagres ikke, biler med mangler lagres i 1 time.

Statens vegvesen har det overordnede ansvaret for kontroll og tilsyn med kjøretøyparken i Norge. Formålet med kamerasystemet er å bistå kontrolløren i arbeidet for å målrette kontrollen langs vegen mot «farlige» kjøretøy som har feil og mangler. Det er kun registreringsnumre som tas bilde av, ikke sjåfør eller hele kjøretøyet. En bieffekt av dette er at de som har alt i orden slipper å bli stoppet i unødig kontroll. I tillegg, er det ikke lenger nødvendig at man bruker oblat på bilen for å vise at man har betalt årsavgiften (vegavgift).

Hvordan havner jeg i systemet?

Fører av et kjøretøy har et ansvar for at bilen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, og eier (bruker) av kjøretøy plikter å sørge for at kjøretøyet ikke brukes dersom det ikke er i forskriftsmessig stand (jf. Vegtrafikkloven § 23). Dersom bilen ikke er i orden kan dette bety at bilen har et bruksforbud, og den kan bli begjært avskiltet. Et kjøretøy kan få bruksforbud om det mangler forsikring eller ikke ha gjennomgått EU-kontroll eller det kan ha alvorlige feil og mangler. Andre årsaker kan være at kjøretøyet er solgt, men ikke omregistrert hos Statens vegvesen.

Noen eksempler på hva du må ha i orden til enhver tid:

Hvis du har spørsmål til årsavgiften og om du tror kjøretøyet har blitt avskiltet, kan du kontakte Skatteetaten

Utekontroll med aktive kameraer. Foto: Statens vegvesen
Utekontroll med aktive kameraer.