Statens vegvesen har sektoransvar for sikkerhet, utvikling av estetisk og kostnadseffektiv utbygging og forvaltning av bruer i landet. Dette omfatter følgende hovedoppgaver:

  • planlegging og prosjektering av nye bruer
  • kontroll og godkjenning av bruer som skal bygges
  • forvaltning av mer enn 17 500 vegbruer, G/S-bruer og ferjekaier under trafikk på riks- og fylkesvegnettet
  • forsterkning/ombygging av bruer som ikke tilfredsstiller dagens krav
  • ivaretakelse av bruenes sikkerhet gjennom dispensasjoner ved tunge spesialtransporter på bruer
  • spesielt samfunnsansvar for å ha bruberedskap ved brutte vegforbindelser
  • utvikling/revidering av regelverk, samt tilpasning til internasjonale standarder
  • drive forskning og utvikling (FoU) innen bruområdet